späť

Ochrana finančných prostriedkov klientov

Obchodovanie bez stresu

Ako retailového (drobného) klienta vás chceme uistiť, že vaše finančné prostriedky sú u nás v bezpečí.

Britský úrad pre finančnú administratívu FCA uplatňuje prísne pravidlá týkajúce sa výkonu nášho podnikania a finančnej primeranosti.

Tieto pravidlá vychádzajú z nasledovných zásad:


  1. Každá spoločnosť registrovaná úradom FCA, vrátane spoločnosti ETX Capital, je povinná denne vykonávať prepočty finančných zdrojov s cieľom zabezpečiť, aby mala vždy k dispozícii primeraný regulačný kapitál.
  2. Finančné prostriedky retailových klientov sú uložené na klientskom peňažnom účte oddelene od vlastných finančných prostriedkov spoločnosti. Ak sa spoločnosť dostane do finančných problémov či platobnej neschopnosti, tieto oddelené klientske prostriedky nemožno použiť na splatenie jej dlhov. V prípade, ak spoločnosť prečerpá svoj bankový účet, banke nesmie použiť finančné prostriedky klientov na zníženie prečerpania. Upozorňujeme, že vyššie uvedené neplatí v prípade profesionálnych klientov, ktorí nesú riziko, že sa z nich stanú nezabezpečení veritelia spoločnosti. Poznámka: uloženie peňažných prostriedkov klientov oddelene od vlastných prostriedkov spoločnosti neposkytuje klientom ochranu, ak sa banka, ktorá vedie klientske účty, dostane pod nútenú správu.
  3. Na záver každého obchodného dňa prepočítame zostatky na oddelených finančných účtoch klientov, aby sme zabezpečili, že likvidačná hodnota účtu každého klienta je k polnoci daného dňa plne oddelená.
  4. Zásadou našej spoločnosti, je udržiavať finančné prostriedky našich klientov na účtoch vo finančných inštitúciách v EÚ.
  5. Kompenzačná schéma – V málo pravdepodobnom prípade, keby sa spoločnosť dostala do likvidácie A ZÁROVEŇ by na klientskych bankových účtoch chýbali finančné prostriedky, budú nároky jednotlivých klientov uspokojené z kompenzačného mechanizmu FSCS (Financial Services Compensation Scheme). Maximálna výška kompenzácie vyplatenej z FSCS v prípade uvalenia nútenej správy na spoločnosť je 50 000 GBP na jedného klienta.