Obchodné podmienky

1               základné informácie

1.1                               Výrazy „spoločnosť“ príp. „naša spoločnosť“ použité v tejto zmluve v príslušnom tvare odkazujú na spoločnosť Monecor (London) Limited. Monecor (London) Limited je spoločnosť založená podľa právneho poriadku Anglicka a Walesu, identifikačné číslo spoločnosti 00851820, ktorá je registrovaná a poskytuje služby s povolením a pod dohľadom britského úradu Financial Conduct Authority (FCA) pod registračným číslom 124721.

1.2                               Pokiaľ spoločnosť neoznámi klientovi inak, kontaktné údaje našej spoločnosti sú:

Adresa: One Broadgate
London
UNITED KINGDOM
EC2M 2QS

E-mail: customer.service@etxcapital.com
Tel. číslo: +44(0)20 7392 1494

2               zmluva

2.1                               Zmluva, uzatvorená medzi našou spoločnosťou a klientom na účely realizácie obchodných transakcií („táto Zmluva“), obsahuje:

(a)             žiadosť o otvorenie účtu;

(b)            obchodné podmienky stanovené v tomto dokumente; a

(c)             akýkoľvek ďalší dokument, ktorý spoločnosť klientovi predloží a v ktorom sa výslovne uvádza, že je súčasťou tejto zmluvy.

2.2                               Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi našou spoločnosťou a vami (ďalej označovaný aj ako „klient“), ktoré sa týkajú realizácie obchodných transakcií. Pozorne si prečítajte tento dokument, predovšetkým články 3 (Obchodný účet klienta), 9 (Obchodovanie), 13 (Marža) a 21 (Odškodnenie a zodpovednosť).

2.3                               Klient súhlasí s právnou záväznosťou tejto Zmluvy: (i) zaškrtnutím políčka „Súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami?“ na našej Webovej stránke, alebo (ii) podpisom dokumentácie potrebnej na otvorenie účtu, alebo (iii) uskutočnením obchodu prostredníctvom svojho obchodného účtu/obchodných účtov. Aby sa predišlo prípadným pochybnostiam, táto zmluva, v jej platnom znení, sa týka všetkých obchodných účtov klienta bez potreby uzatvoriť akúkoľvek inú samostatnú zmluvu.

2.4                               Spoločnosť môže klientovi kedykoľvek ponúknuť nové Služby alebo Produkty (ak je ich poskytovanie povolené príslušnou legislatívou), pričom všetky takéto dodatočné Služby alebo Produkty sa v prípade neexistencie osobitnej zmluvy medzi klientom a našou spoločnosťou budú riadiť touto zmluvou v jej platnom znení.

2.5                               V prípade rozporov medzi touto zmluvou a zákonom o finančných službách a trhoch z roku 2000 („Zákon o finančných službách“) alebo Platnými predpismi majú prednosť Zákon o finančných službách a Platné predpisy. Žiadne ustanovenie tejto zmluvy nevylučuje ani neobmedzuje žiadnu povinnosť alebo zodpovednosť, ktorá našej spoločnosti vyplýva zo zákona alebo príslušných Platných predpisov, ak je takéto vylúčenie alebo obmedzenie zakázané.

2.6                               Niektoré slová a výrazy v tejto zmluve majú osobitný význam. Pokiaľ slová a výrazy písané veľkým začiatočným písmenom nie sú definované v príslušnom odseku, platia definície uvedené v článku 32 (Výklad zmluvy).

2.7                               Táto zmluva vrátane formulára žiadosti o účet predstavuje úplnú dohodu medzi našou spoločnosťou a klientom, ktorá sa týka predmetu týchto obchodných podmienok, a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné (ústne alebo písomné) dohody, návrhy, vyhlásenia alebo komunikáciu, ktoré sa týkajú predmetu týchto obchodných podmienok. Klient berie na vedomie, že pri uzatvorení tejto Zmluvy a pri uskutočnení každého Obchodu nie je oprávnený sa spoliehať, ani sa nespoliehal, na žiadne vyhlásenia, záruky, odporúčania, rady alebo iné stanoviská okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve.

2.8                               Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom, keď naša spoločnosť potvrdí prijatie klientovej žiadosti. Ak je klient fyzickou osobou, ktorá koná na účely mimo predmetu svojho podnikania alebo profesie, môže do 14 kalendárnych dní od prijatia tejto Zmluvy od nej odstúpiť bez udania dôvodu a bez zmluvnej pokuty. Uvedené právo na odstúpenie od Zmluvy prestáva platiť, ak klient na jej základe už uskutočnil akýkoľvek Obchod, pričom Zmluva sa daným okamihom stáva pre klienta právne záväznou.

2.9                               Pri plnení všetkých povinností klienta na základe tejto Zmluvy, v súvislosti s ňou alebo s akýmkoľvek Obchodom hrá čas rozhodujúcu úlohu. To znamená, že časové údaje a dátumy uvedené v Zmluve alebo určené našou spoločnosťou v súvislosti s plnením povinností podľa tejto Zmluvy musia byť bezpodmienečne a povinne dodržané. Akékoľvek zdržanie, či už odôvodnené, alebo nie, môže byť dôvodom na ukončenie obchodu/obchodov alebo tejto Zmluvy.

 

3               obchodný účet klienta

3.1                               Aby ste mali právo využívať naše Služby, spoločnosť vás najprv musí prijať ako svojho klienta. Spoločnosť je oprávnená zamietnuť vašu žiadosť o otvorenie účtu z akéhokoľvek dôvodu, pričom svoje rozhodnutie nie je povinná zdôvodniť.

3.2                               Na účely spracovania vašej žiadosti je spoločnosť oprávnená získavať vaše osobné údaje od tretích osôb, a to vrátane informácií o výsledkoch overovania vašej úverovej spôsobilosti v úverovom registri, u orgánov na predchádzanie finančným podvodom (ktoré môžu mať takéto údaje k dispozícii) a iných finančných organizácií. Ak si klient otvorí Obchodný účet spoločne s jednou alebo viacerými ďalšími osobami („Spoločný obchodný účet“), za všetky straty, platby alebo poplatky vyplývajúce zo Spoločného obchodného účtu sú všetci jeho držitelia zodpovední spoločne a nerozdielne. Vyššie uvedené okrem iného znamená, že klient alebo ktorýkoľvek z ďalších držiteľov Spoločného účtu je povinný v plnej výške uhradiť všetky sumy dlžné na príslušnom Spoločnom obchodnom účte, pričom naša spoločnosť nie je povinná takúto platbu od žiadneho zo spoludržiteľov účtu vymáhať. Okrem toho, spoločnosť môže (pokiaľ nie je písomne výslovne dohodnuté inak) prijímať pokyny na obchodovanie z účtu alebo vyplatiť klientovi alebo inému držiteľovi Spoločného účtu akúkoľvek časť zostatku na účte bez toho, aby o tom vopred informovala ktoréhokoľvek z ostatných držiteľov Spoločného účtu, vrátane klienta. V prípade smrti spoludržiteľa Spoločného účtu je spoločnosť oprávnená poskytovať informácie a prijímať príkazy od jeho pozostalých.

3.3                               Klient je povinný zachovávať svoje heslo v bezpečí a tajnosti. Klient berie na vedomie a súhlasí, že spoločnosť sa pri jeho identifikácii môže spoliehať na jeho používateľské meno/číslo účtu a heslo, a súhlasí, že tieto informácie neposkytne žiadnej osobe, ktorá nie je klientom náležite splnomocnená. Zamestnanci našej spoločnosti nebudú za žiadnych okolností požadovať od klienta jeho heslo a klient by ho nemal za žiadnych okolností prezradiť. Klient je zodpovedný za všetky aktivity uskutočnené pod jeho prihlasovacím menom (login) a heslom. Ak sa klient dozvie alebo má podozrenie, že jeho heslo získala tretia osoba, musí o tom okamžite informovať našu spoločnosť. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za neoprávnené použitie klientovho účtu alebo hesla, pokiaľ k nemu nedošlo z dôvodu zanedbania, úmyselného neplnenia alebo podvodu zo strany spoločnosti. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za heslá a používateľské mená, ktoré si klient uloží vo svojom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení.

3.4                               V prípade sprostredkovania vášho obchodného vzťahu s našou spoločnosťou prostredníctvom tretej osoby (s výnimkou určených zástupcov našej spoločnosti), klient berie na vedomie a súhlasí, že:

(a)             týmto sprostredkovaním poveril tretiu osobu, pričom naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za podmienky dohody, ktorú klient s touto treťou osobou uzavrel, resp. za neexistenciu takejto dohody alebo za vyhlásenia a postup tejto tretej osoby;

(b)            časť výnosov z vašich obchodov alebo poplatkov, ktoré hradíte našej spoločnosti, môže byť vyplatená tejto tretej osobe, čo môže viesť k zvýšeniu celkových nákladov na služby, ktoré vám poskytujeme, a že v tejto súvislosti sa môžete obrátiť na túto tretiu osobu alebo ETX Capital so žiadosťou o bližšie informácie;

(c)             prípadné poradenstvo, ktoré vám v súvislosti s vaším Obchodným účtom alebo s vašimi Obchodmi poskytne tretia strana, nie je poskytnuté našou spoločnosťou alebo v jej mene, a že naša spoločnosť nenesie za takéto poradenstvo žiadnu zodpovednosť; a

(d)            tretia osoba je nezávislý sprostredkovateľ, ktorý nekoná ako zástupca našej spoločnosti, ani inak nevystupuje v mene ETX Capital.

neaktívne alebo nečinné obchodné účty

3.5                               Obchodný účet sa považuje za nečinný alebo neaktívny, ak na ňom nie sú v priebehu obchodného dňa otvorené žiadne Obchody. Váš Obchodný účet môžeme deaktivovať, ak je nečinný alebo neaktívny 120 alebo viac dní. Pokiaľ je to možné, prípadnú deaktiváciu účtu vám oznámime vopred (emailom), avšak takéto oznámenie nemusí byť vždy možné resp. uskutočniteľné. Ak dostanete upozornenie na možnú deaktiváciu účtu alebo ak bol váš účet deaktivovaný bez predchádzajúceho upozornenia a chcete, aby ostal aktívny, resp. ho chcete znovu aktivovať, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory emailom na adrese: customer.service@etxcapital.com. Za neaktívne alebo nečinné účty budeme účtovať poplatok za vedenie účtu. Viac informácií o týchto poplatkoch získate na našej Webovej stránke alebo na emailovej adrese customer.service@etxcapital.com

 

4               základy obchodovania

4.1                               Vo všetkých Obchodoch zrealizovaných prostredníctvom Služieb vystupuje naša spoločnosť ako protistrana. Všetky obchody medzi spoločnosťou a jej klientmi sú založené na rovnocennom vzťahu dvoch protistrán bez sprostredkovateľa, pokiaľ vás vopred neinformujeme, že všeobecne alebo v súvislosti s konkrétnym Obchodom alebo triedou Obchodov vystupujeme ako váš zástupca alebo konáme vo vašom mene. Pri Obchodoch s klientmi vystupuje naša spoločnosť ako hlavná protistrana, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. Spoločnosť realizuje Obchody po prijatí pokynov od klienta a zodpovedá výlučne za ich realizáciu. Spoločnosť nie je v žiadnom prípade povinná ubezpečiť sa o vhodnosti Obchodu, monitorovať ho alebo poskytovať poradenstvo týkajúce sa jeho realizácie ani, v zmysle Pravidiel FCA, žiadať o navýšenie Marže alebo zatvárať Obchody.

4.2                               Žiadna informácia poskytnutá našou spoločnosťou alebo v jej mene by sa nemala (a nebude sa) považovať za poradenstvo pre klienta o vhodnosti, rizikách, výhodách alebo nevýhodách konkrétneho Obchodu. Spoločnosť neposkytuje rady týkajúce sa výhod konkrétnych transakcií alebo ich daňových dôsledkov. Beriete na vedomie a súhlasíte, že dokážete posúdiť výhody a rozumiete povahe a prijímate riziká Obchodov uskutočnených na základe tejto Zmluvy, a že sa nespoliehate ani sa nebudete spoliehať na naše poradenstvo v súvislosti v výhodami akéhokoľvek Obchodu.

4.3                               Zaškrtnutím políčka „Súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami?“ na našej Webovej stránke alebo iným spôsobom podania žiadosti o otvorenie účtu, ako aj pri každom otvorení alebo zatvorení Obchodu alebo zadaní Príkazu (pozri aj vyhlásenia klienta v článku 17 (Zneužitie trhu)), trvalo vyhlasujete a ručíte, pričom takéto vyhlásenie a ručenie ostáva v platnosti aj po dokončení Obchodu, že:

(a)             túto Zmluvu a Obchody podľa tejto Zmluvy uzatvárate vo vlastnom mene ako hlavná protistrana, a nie ako zástupca (alebo správca) inej osoby;

(b)            nie ste v Platobnej neschopnosti;

(c)             spĺňate všetky zákonné, firemné a/alebo regulačné náležitosti na uzatvorenie tejto Zmluvy a realizáciu Obchodov na jej základe, a že osoba, ktorá vo vašom mene potvrdila súhlas s touto Zmluvou, bola a je náležite oprávnená tak urobiť;

(d)            ak ste fyzická osoba, máte najmenej 18 rokov;

(e)             všetky informácie, ktoré nám pri otvorení účtu a kedykoľvek neskôr poskytnete, sú úplné, pravdivé, aktuálne a presné;

(f)             nekonáte v rozpore s právnymi predpismi platnými v štáte, z ktorého zadávate Obchody;

(g)            pri zadaní Príkazu nesiete výlučnú zodpovednosť za posúdenie a zhodnotenie rizík daného Obchodu; a

(h)            máte dostatočné vedomosti, trhové znalosti a skúsenosti, alebo že ste si zabezpečili náležité odborné poradenstvo, ktoré vám umožňujú samostatne posúdiť výhody a riziká Obchodu.

 

4.4                               Spoločnosť vás môže klasifikovať ako Drobného klienta, Profesionálneho klienta alebo Oprávnenú protistranu. Ak vás klasifikujeme ako Profesionálneho klienta alebo Oprávnenú protistranu, môžete stratiť nárok na určitú formu ochrany podľa Pravidiel FCA, o čom vás budeme náležite informovať. V niektorých prípadoch môžeme zmeniť vašu klasifikáciu; v takom prípade vám jasne vysvetlíme dôvody tejto reklasifikácie a jej prípadného vplyvu na vaše práva.

4.5                               Obchodovaním nenadobúdate žiadne vlastnícke ani iné práva k Podkladovému trhu. Spoločnosť na vás neprevedie žiadny Podkladový trh ani žiadne s ním súvisiace práva.

4.6                               Klient je povinný zabezpečiť, aby Obchody zadávané z územia mimo Veľkej Británie neporušovali žiadne príslušné zahraničné právne predpisy.

 

5               naše poplatky

5.1                               Pri otvorení Obchodu s našou spoločnosťou vám bude účtovaný poplatok (rozdiel medzi cenou, za ktorú otvárame hlavnú pozíciu a realizačnou cenou vášho Obchodu). Poplatok môže byť pevne stanovený. Poplatok, resp. provízia, ktorú vám budeme účtovať, závisí od individuálnych okolností každého Obchodu. Podrobnejšie informácie o poplatkoch/províziách získate na emailovej adrese customerservice@etxcapital.com.

5.2                               Upozorňujeme, že na vaše obchody môžeme uplatňovať dividendy alebo iné spôsoby vyrovnania/oprávky, ako je uvedené v odseku 16.5 (Udalosti súvisiace s právami a záväzkami z cenných papierov, dividendy a iné situácie)

5.3                               Pri Obchodoch, ktoré ostávajú otvorené aj po zatvorení príslušného Podkladového trhu, sa zvyčajne účtuje poplatok za financovanie, resp. poskytuje refundácia za každý deň, keď príslušný Obchod ostáva otvorený, a vyberá/vypláca sa na konci obchodného dňa. S výnimkou forexových trhov sa tento poplatok/refundácia vypočíta na základe celkovej ekvivalentnej trhovej hodnoty každého Obchodu držaného cez noc. Z tejto trhovej hodnoty vám následne bude zaúčtovaný poplatok alebo vyplatený úrok za každý deň, počas ktorého ostáva Obchod otvorený. Pri FX Obchodoch, ktoré ostávajú otvorené po 20:00 (londýnskeho času), sa za každý obchodný deň účtuje poplatok za ich financovanie. Tento poplatok sa skladá z administratívneho poplatku a príslušného poplatku Tom Next (Tomorrow Next), ktorý nám účtuje náš poskytovateľ likvidity.

5.4                               V niektorých prípadoch môžeme určité percento našich poplatkov vyplatiť tretím osobám, ktoré sprostredkovali váš obchodný vzťah s našou spoločnosťou. Podrobnosti o prípadných dohodách o vyplatení časti poplatkov, ktoré sa týkajú vášho obchodného účtu/účtov, sú dostupné na požiadanie.

5.5                               Keď si klient u našej spoločnosti otvorí Obchod nakrátko, spoločnosť si vyhradzuje právo zaúčtovať klientovi prípadné náklady na úver, ktoré nám vznikli, plus primeranú prirážku za hedgovanie našej expozície voči klientovi na základe daného Obchodu nakrátko. Ak tieto poplatky klient neuhradí alebo ak spoločnosť nie je schopná požičať si príslušný Podkladový trh (a o tejto skutočnosti klienta informuje), je oprávnená podľa svojho vlastného uváženia postupovať jedným alebo viacerými z nasledovných spôsobov:

(a)             zatvoriť krátky Obchod za cenu, ktorú odôvodnene považuje za primeranú; alebo

(b)            zvýšiť klientovu maržovú požiadavku.

5.6                               Klient berie na vedomie a súhlasí, že takéto konanie môže mať za následok jeho stratu na danom krátkom Obchode a že našej spoločnosti v plnej výške nahradí prípadnú pokutu, sankcie, penále alebo iný podobný peňažný trest, ktorý spoločnosti z akéhokoľvek dôvodu uloží Burza, tvorca Trhu, broker, sprostredkovateľ alebo regulačný orgán, a ktorý sa akýmkoľvek spôsobom týka otvorenia alebo zatvorenia klientovho krátkeho Obchodu, alebo akejkoľvek súvisiacej transakcie vykonanej našou spoločnosťou na hedgovanie klientovho krátkeho Obchodu.

5.7                               Podkladový trh nemusí byť možné požičať už od začiatku, alebo naši brokeri alebo zástupcovia môžu stiahnuť Podkladový trh, ktorý si spoločnosť požičala, aby hedgovala svoju expozíciu na klientovom krátkom Obchode. Aby sa predišlo pochybnostiam, vaša povinnosť odškodniť spoločnosť podľa odseku 5.5 vyššie sa týka aj akýchkoľvek nákladov na takéto stiahnutie alebo „odkúpenie“ uložených Burzou, tvorcom Trhu, brokerom, sprostredkovateľom alebo ústrednou zúčtovacou stranou v súvislosti s vaším krátkym Obchodom.

prevod mien

5.8                               Ak na svoj Obchodný účet vložíte peniaze v inej ako vašej Základnej mene, alebo ak realizujete Obchody v inej ako vašej Základnej mene, mali by ste brať do úvahy nasledovné:

(a)             V prípade Obchodu uskutočneného v inej ako vašej Základnej mene môžete realizovať zisk alebo stratu v danej mene. V dôsledku toho sa na vašom účte môžu nachádzať zostatky v rôznych menách.

(b)            Realizované straty alebo zisky z každého Obchodu možno previesť na vašu Základnú menu a zaúčtovať ich v nej na váš Obchodný účet. Spoločnosť môže takisto previesť prípadné oprávky alebo poplatky v inej ako vašej Základnej mene na vašu Základnú menu predtým, ako ich na váš účet zaúčtuje. Rovnako je oprávnená previesť akékoľvek platby, ktoré jej poskytnete v inej ako Základnej mene.

(c)             Prípadný prevod bude vykonaný výmenným kurzom, ktorý primerane určí naša spoločnosť. Spoločnosť nebude niesť zodpovednosť voči klientovi za prípadné kurzové straty, ktoré mu môžu týmto vzniknúť.

5.9                               Ak klient požiada o zrušenie účtu a na základe dohody s našou spoločnosťou sa odsek 5.8(b) na jeho účet/účty nevzťahuje, spoločnosť môže v odôvodnených prípadoch, resp. na žiadosť klienta, previesť na Základnú menu kladné alebo záporné obchodné zostatky alebo prostriedky, ktoré mu majú byť vyplatené v inej ako Základnej mene.

5.10                            V niektorých prípadoch (napríklad na mesačnom výpise z účtu) spoločnosť môže klientovi poskytnúť informáciu o účtovných zostatkoch v iných menách ako ich ekvivalentnú hodnotu v Základnej mene, prepočítanú výmenným kurzom platným v čase poskytnutia tejto informácie. Upozorňujeme však, že tieto zostatky neboli fyzicky prevedené na Základnú menu a tento údaj slúži len na informatívne účely.

Ďalšie POPLATKY

5.11                            Spoločnosť si môže účtovať poplatok za spracovanie vkladov alebo výberov finančných prostriedkov (napríklad pri použití kreditnej karty). Viac informácií o týchto poplatkoch získate na našej Webovej stránke alebo na emailovej adrese customerservice@etxcapital.com. Vklady alebo výbery môžu podliehať ďalším poplatkom účtovaným vašou bankou alebo inou príslušnou treťou osobou. Všetky takéto poplatky znáša klient.[1]

5.12                            Klient týmto berie na vedomie prípadnú existenciu iných daní alebo poplatkov, ktoré si neúčtuje naša spoločnosť. Za ich úhradu nesie zodpovednosť klient.

5.13                            V niektorých prípadoch môže spoločnosť preniesť na klienta dodatočné poplatky (napríklad náklady na pôžičky, kolkové poplatky alebo iné dane), ktoré jej vzniknú pri hedgovaní vášho Obchodu s Podkladovým trhom v podobe nebritských cenných papierov.

5.14                            Spoločnosť si vyhradzuje právo účtovať denný úrok vo výške 8 % nad aktuálnou základnou úrokovou sadzbou Bank of Scotland plc (alebo inej finančnej inštitúcie, ktorej výber je v plnej právomoci našej spoločnosti) za prípadný debetný zostatok, nesplatenú Maržu alebo iné sumy po lehote splatnosti podľa tejto Zmluvy.

5.15                            Spoločnosť je oprávnená započítať si voči obchodnému účtu/účtom klienta, alebo inému prepojenému účtu, akékoľvek dlžné sumy podľa tejto Zmluvy bez ďalšieho upozornenia. Uvedené právo na započítanie znamená, že spoločnosť môže použiť prostriedky z účtu s kladným zostatkom na uhradenie dlhu na účte, ktorý je v debete. Pokiaľ je to možné, spoločnosť klientovi vopred oznámi svoj úmysel uplatniť si právo na započítanie.

 

6               finančné prostriedky klienta

6.1                               Na klienta klasifikovaného ako Drobný klient (alebo ak spoločnosť súhlasila, že bude finančné prostriedky klienta viesť oddelene) sa vzťahujú nasledovné ustanovenia:

(a)             Finančné prostriedky prevedené na našu spoločnosť klientom alebo v jeho mene, príp. pripísané našou spoločnosťou na jeho účet, budú vedené na oddelenom klientskom bankovom účte u jednej alebo viacerých schválených finančných inštitúcií v súlade s Pravidlami týkajúcimi sa finančných prostriedkov klientov.

(b)            Spoločnosť je oprávnená uložiť finančné prostriedky klienta na účet vedený v banke mimo EHP. Zákonné a regulačné požiadavky týkajúce sa takejto banky sa budú líšiť od požiadaviek platných v EHP a v prípade jej Platobnej neschopnosti alebo inej podobnej situácie môže byť s finančnými prostriedkami klienta nakladané inak, ako by sa s nimi nakladalo, keby boli vedené na účte v banke so sídlom v EHP.

(c)             Pri výbere akejkoľvek tretej osoby, u ktorej budú uložené finančné prostriedky podľa predchádzajúceho písmena a) a b), bude spoločnosť postupovať s náležitou starostlivosťou. Spoločnosť nie je zodpovedná za platobnú schopnosť, konanie alebo opomenutie akejkoľvek banky alebo inej tretej osoby, u ktorej sú uložené finančné prostriedky klienta podľa písmena a) alebo b), okrem prípadov spôsobených našou nedbanlivosťou, podvodným konaním alebo úmyselným porušením.

 

6.2                               Pokiaľ nás písomne alebo inak neupozorníte, spoločnosť je oprávnená previesť Finančné prostriedky klienta alebo umožniť inej osobe, napr. burze, zúčtovaciemu ústavu alebo sprostredkujúcemu brokerovi, aby ich mali v držbe alebo s nimi nakladali v prípade, keď Finančné prostriedky klienta prevádzame (a) na účely realizácie vášho Obchodu prostredníctvom takej osoby alebo s ňou, alebo (b) na účely splnenia vašej povinnosti poskytnúť zábezpeku na Obchod (napr. otváracia maržová požiadavka pri derivátovej transakcii). Klient súhlasí, že spoločnosť je oprávnená prestať považovať jeho finančné prostriedky vo svojej držbe za finančné prostriedky klienta a uvoľniť ich z klientskeho bankového účtu, ak klient za predchádzajúcich šesť (6) rokov neuskutočnil žiadny obchod a spoločnosti sa s ním ani pri vynaložení všetkého primeraného úsilia nepodarilo skontaktovať. Tieto finančné prostriedky ostávajú naším záväzkom voči klientovi a spoločnosť sa zaväzuje viesť o nich účtovné záznamy.

6.3                               Na klienta klasifikovaného ako Profesionálny klient alebo Oprávnená protistrana sa vzťahujú nasledovné ustanovenia:

(a)             V prípade finančných prostriedkov prevedených na našu spoločnosť klientom alebo v jeho mene, príp. pripísaných našou spoločnosťou na jeho Obchodný účet, klient berie na vedomie a súhlasí, že na našu spoločnosť prechádza aj ich úplné vlastníctvo na účely krytia jeho záväzkov určených touto Zmluvou v zmysle dohôd na zabezpečenie prevodu vlastníctva. Pravidlá týkajúce sa finančných prostriedkov klientov sa neuplatnia a finančné prostriedky nebudú uložené oddelene od prostriedkov vedených na účte/účtoch našej spoločnosti, pričom spoločnosť je oprávnená použiť ich v rámci svojho podnikania. V prípade Platobnej neschopnosti našej spoločnosti budete vo vzťahu k týmto prostriedkom vystupovať ako nezabezpečený veriteľ. Spoločnosť nebude niesť zodpovednosť za platobnú schopnosť, konanie alebo opomenutie zo strany banky alebo inej tretej osoby, ktorá má vaše prostriedky v držbe.

(b)            Prevedené finančné prostriedky sa zaúčtujú ako hotovostný záväzok spoločnosti splatný klientovi. Na požiadanie vám prevedieme späť ekvivalentnú sumu prostriedkov, ak suma prostriedkov, ktoré ste na nás previedli, podľa nášho vlastného uváženia prevyšuje sumu potrebnú na krytie vašich záväzkov voči našej spoločnosti. Pri určovaní výšky zábezpeky a hotovostnej Marže, vašich záväzkov a záväzkov našej spoločnosti voči vám, môžeme uplatniť takú metodológiu (vrátane odhadu budúceho vývoja Trhov a hodnôt), ktorú považujeme za primeranú v súlade s Platnými predpismi.

6.4                               Klient týmto berie na vedomie a súhlasí, že sa zrieka akéhokoľvek nároku (v zmysle Pravidiel týkajúcich sa finančných prostriedkov klientov alebo iných predpisov) na pripísanie úroku z finančných prostriedkov v držbe našej spoločnosti. Články 6.1 a 6.4 platia len pre produkty regulované FCA.

Platba a výber finančných prostriedkov

6.5                               Spoločnosť je oprávnená odmietnuť prijať platbu vykonanú určitým spôsobom. V takom prípade je oprávnená požiadať o použitie alternatívneho spôsobu platby.

6.6                               Bez predchádzajúcej dohody spoločnosť neakceptuje hotovosť alebo platby od tretích osôb alebo z iných klientskych účtov ani neposkytuje platby takýmto osobám alebo na takéto účty. Každá takáto dohoda bude uzavretá podľa vlastného uváženia spoločnosti a za ňou stanovených podmienok. Vklady formou prevodu finančných prostriedkov medzi klientskymi účtami možno uskutočniť s náležitou starostlivosťou len na základe podpísaného písomného splnomocnenia od klienta, ktorý vykonáva platbu.

6.7                               Pokiaľ to zákon nezakazuje, spoločnosť vám podľa vašich pokynov vyplatí nižšiu z týchto hodnôt: (i) váš Hotovostný zostatok, (ii) vašu Likvidačnú hodnotu alebo (iii) Dostupné finančné prostriedky. Upozorňujeme, že na účely ochrany proti podvodom môže byť v niektorých prípadoch potrebné, aby ste predložili doplňujúcu dokumentáciu na preukázanie pôvodu vášho vkladu a vášho vlastníctva bankového účtu alebo karty, na ktoré majú byť prostriedky poukázané. V zmysle odseku 5.15 (Ostatné poplatky) môže byť akákoľvek suma, ktorú klient dlží spoločnosti podľa tejto Zmluvy, započítaná voči vášmu Obchodnému účtu/účtom. V zmysle vyššie uvedeného sa od každej platby podľa tohto odseku odpočítajú prípadné sumy, ktoré klient dlhuje podľa tejto Zmluvy.

6.8                               Na výber prostriedkov je potrebné podať žiadosť buď písomne, alebo emailom, alebo spôsobom uvedeným v časti „Vybrať prostriedky“ na našej Webovej stránke. Ak je to možné, a pokiaľ nedostaneme iný pokyn, všetky finančné prostriedky budú vyplatené na rovnaký účet, resp. iný zdroj, z ktorého boli pôvodne vložené. Výber prostriedkov môže byť spoplatnený; aktuálne informácie o poplatkoch získate emailom na adrese customerservice@etxcapital.com.

6.9                               Spoločnosť uplatní primerané úsilie, aby splnila vaše pokyny týkajúce sa výberu prostriedkov. Upozorňujeme, že kým sa finančné prostriedky nachádzajú na vašom Obchodnom účte/účtoch, môžu mať vplyv na vašu Udržiavaciu maržu. Klient by mal zabezpečiť dostatok prostriedkov na účte potrebných na krytie maržových požiadaviek.

6.10                            Ak sú transakcie na vašom Obchodnom účte z akéhokoľvek dôvodu predmetom preverovania zo strany regulačných orgánov, spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť transakcie na všetkých vašich Obchodných účtoch, až kým od príslušného orgánu nedostane ďalšie usmernenie alebo pokyny, resp. do iného vyriešenia predmetnej záležitosti.

6.11                            Bez ohľadu na akékoľvek opačné ustanovenie v tejto Zmluve, ak nastane Udalosť vyššej moci, Narušenie Trhu alebo ak spoločnosť usúdi, že došlo k Hedgovému narušeniu (vrátane takéhoto narušenia, ktoré je výsledkom skutočného alebo hroziaceho omeškania, narušenia, pozastavenia alebo zníženia akejkoľvek platby alebo vyrovnania vo vzťahu k transakcii alebo aktívu, ktoré považujeme za potrebné na hedgovanie svojho cenového rizika z Obchodu, bez ohľadu na to, či je spôsobené priamo alebo nepriamo neplnením povinností hedgingovej protistrany, alebo inak), spoločnosť nie je povinná vykonávať platby voči klientovi v rozsahu, v akom je naša schopnosť vykonať platbu takouto udalosťou obmedzená, a klient bude povinný nahradiť našej spoločnosti prípadné zvýšené náklady alebo výdavky vyplývajúce z Hedgového narušenia (vrátane nákladov na zrušenie, zriadenie alebo obnovenie hedgingu). Na základe oznámenia o takýchto nákladoch, ktoré spoločnosť zašle klientovi, je spoločnosť oprávnená odpísať si tieto náklady z klientovho Obchodného účtu, alebo požiadať o ich úhradu priamo klienta.

6.12                            Akýkoľvek záporný Hotovostný zostatok na vašom účte/účtoch sa stáva okamžite splatný v plnej výške.

 

7               elektronické služby

7.1                               Pokiaľ nie je dohodnuté inak, ak je súčasťou Elektronických služieb zadávanie Príkazov alebo pokynov, ktoré má naša spoločnosť vykonať, klient berie na vedomie, že:

(a)             zadaný pokyn je neodvolateľný a spoločnosť nie je v žiadnom prípade povinná vykonať akékoľvek kroky na jeho zvrátenie, pokiaľ tak nevyžaduje zákon;

(b)            Príkaz nenadobudne účinnosť, kým sa vám na obrazovke neobjaví potvrdenie o jeho prijatí; a

(c)             elektronická komunikácia v sebe nesie riziká. Elektronické systémy môžu zlyhať alebo nemusia byť dostatočne zabezpečené, komunikáciu môžu zachytiť neoprávnené osoby, prípadne komunikácia nemusí byť včas doručená, alebo nie je doručená vôbec z dôvodov mimo našej kontroly.

7.2                               Spoločnosť vynaloží všetko komerčne primerané úsilie, aby klientovi zabezpečila prístup k Elektronickým službám podľa tejto Zmluvy. V tejto súvislosti sa spoločnosť nezaväzuje, nevyhlasuje ani neručí, že Elektronické služby budú k dispozícií alebo dostupné.

7.3                               Klient berie na vedomie, že neexistuje žiadny obchodný systém bez rizika straty. Naša spoločnosť netvrdí ani neručí, že klient dosiahne zisk. Pokiaľ používaniu obchodného systému a možným súvisiacim rizikám nerozumiete, nemali by ste s našou spoločnosťou obchodovať. Ak neviete, ako obchodný systém používať, nemali by ste obchodovať. Ak potrebujete bližšie informácie o niektorom z našich obchodných systémov, okamžite nás kontaktujte.

7.4                               Naša spoločnosť môže podľa vlastného uváženia pozastaviť akúkoľvek Elektronickú službu, či už s predchádzajúcim upozornením, alebo bez, z akéhokoľvek dôvodu vrátane, okrem iného, jej údržby, opravy alebo vývoja. Spoločnosť nenesie zodpovednosť v prípade, ak je poskytovanie Elektronických služieb narušené alebo nedostupné z dôvodu Vyššej moci alebo z dôvodu ich pozastavenia podľa tejto Zmluvy, pokiaľ to nie je spôsobené našou nedbanlivosťou, podvodným konaním alebo úmyselným neplnením. Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku vo vzťahu k svojim obchodným platformám ako celku alebo k ich častiam, k Webovej stránke, systémom alebo sieťovým pripojeniam, alebo iným komunikačným prostriedkom, alebo vo vzťahu k ich vhodnosti pre zariadenia, ktoré klient používa na akékoľvek účely, s výnimkou situácií spôsobených našou nedbanlivosťou, podvodným konaním alebo úmyselným neplnením. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za straty, ktoré klient utrpí v dôsledku oneskorenia, poruchy alebo zlyhania našich obchodných platforiem ako celku alebo ich jednotlivých častí, Webovej stránky, iných systémov, sieťových pripojení alebo iných komunikačných prostriedkov. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť, či už zo zmluvy alebo zo zákona (vrátane nedbanlivosti), v prípade napadnutia vášho počítačového hardvéru alebo softvéru počítačovými vírusmi, červami, softvérovými bombami a podobným škodlivým kódom cez Webové stránky pod podmienkou, že spoločnosť prijala primerané opatrenia, aby tomu predišla.

7.5                               Pokiaľ spoločnosť klientovi neponúkne možnosť obchodovania cez telefón, klient musí obchodovať cez našu Webovú stránku alebo mobilné platformy. Ak z dôvodu technických problémov klient nemôže zatvoriť otvorený Obchod cez obchodnú platformu, môže tak urobiť telefonicky (pozri odsek 7.11 „Porucha systému“).

7.6                               Klient je povinný zabezpečiť, aby jeho informačné technológie boli kompatibilné s technológiami našej spoločnosti a aby spĺňali naše minimálne systémové požiadavky. Priebežne aktualizované minimálne systémové požiadavky sú uvedené na našej Webovej stránke.

7.7                               Pokiaľ nie je uvedené alebo dohodnuté inak, všetky ceny zobrazované prostredníctvom Elektronických služieb sú indikatívne v čase ich zobrazenia a vychádzajú z údajov, ktoré sa priebežne menia. Realizačná cena je cena, ktorú vám potvrdíme v čase vykonania Príkazu.

7.8                               Ak prostredníctvom Elektronických služieb klient zadá Príkaz omylom, alebo ak zadaný Príkaz nezodpovedá zamýšľanej transakcii („chybný Príkaz“), je zodpovedný za zmenu alebo zrušenie takýchto chybných Príkazov a za zatvorenie z nich vyplývajúcich pozícií v zmysle práv našej spoločnosti podľa tejto Zmluvy.

7.9                               Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť vám používanie Elektronických služieb a vykonávať kontroly pred realizáciou Príkazu, ak je to potrebné na zabezpečenie dodržiavania Platných predpisov alebo iných obchodných obmedzení, o ktorých bol klient informovaný, alebo ak sa odôvodnene domnievame, že konáte, resp. môžete konať v rozpore s odsekom 20.2(e). Pokiaľ to nie je spôsobené úmyselným porušením alebo podvodným konaním na strane našej spoločnosti, nenesieme zodpovednosť za prípadnú stratu, pohľadávky, záväzky alebo náklady, ktoré klientovi vzniknú v súvislosti s uplatnením si nášho vyššie uvedeného práva.

7.10                            Niektoré informácie poskytované v rámci Elektronických služieb môžu pochádzať od tretích osôb. Ak akékoľvek z informácií poskytovaných tretími osobami prestanú spĺňať požiadavky Elektronických služieb, spoločnosť môže takéto informácie odstrániť bez predchádzajúceho upozornenia a bez toho, aby jej tým vznikol akýkoľvek záväzok voči klientovi, a bez zmeny vašich platobných alebo iných povinností. Okrem toho je spoločnosť oprávnená modifikovať, upraviť, zmeniť, aktualizovať, doplniť alebo nahradiť softvér na poskytovanie Elektronických služieb (ktorý okrem iného určuje funkcionalitu a vzhľad niektorých alebo všetkých funkcií Elektronických služieb), a to úplne alebo čiastočne, bez predchádzajúceho súhlasu (okrem prípadov zásadných zmien jeho funkcionality) a bez toho, aby tým spoločnosti vznikol akýkoľvek záväzok voči klientovi, a bez zmeny vašich platobných alebo iných povinností. Klient berie na vedomie a súhlasí, že použitím modifikovaných, upravených, zmenených, aktualizovaných, doplnených alebo nahradených Elektronických služieb vyjadruje svoj súhlas s takouto modifikáciou, úpravou, zmenou, aktualizáciou, doplnením alebo nahradením.

zlyhanie systému

7.11                            Ak aj napriek našim bezpečnostným opatreniam dôjde k zlyhaniu obchodnej platformy alebo súvisiaceho systému, v dôsledku ktorého nebude obchodovanie možné, akékoľvek ďalšie obchodovanie bude pozastavené. Všetky otvorené Obchody ostanú otvorené až do zatvorenia príslušného Podkladového trhu, ale kým sú systémy nefunkčné, nebude možné vykonávať Príkazy stop-loss ani Príkazy limit. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne dodatočné obchodné straty spôsobené nevykonaním Príkazu stop-loss alebo Príkazu limit z dôvodu zlyhania systému, s výnimkou prípadov spôsobených úmyselným neplnením alebo podvodným konaním na strane spoločnosti. Klient nesie zodpovednosť za všetky otvorené Obchody, až kým nedostane potvrdenie o ich zatvorení. V prípade zlyhania systému môže klient zatvoriť svoje Obchody telefonicky. Upozorňujeme, že v čase vysokej volatility na Podkladových trhoch môže dochádzať k nezvyčajne vysokému počtu telefonátov a v prípade prerušenia Elektronických služieb alebo telefonických služieb sa k nám nemusíte dovolať. V takých prípadoch spoločnosť vynaloží komerčne primerané úsilie, aby na váš telefonát odpovedala čo najskôr, ale nenesie zodpovednosť za žiadne obchodné straty, ktoré vám toto zdržanie môže spôsobiť, pokaľ k tomu nedošlo naším podvodným konaním alebo úmyselným neplnením.

 

8               Obchodovanie cez telefón

8.1                               Obchodovanie cez telefón môžete využiť, ak:

(a)             vám spoločnosť umožní využívať telefonické služby počas otváracích hodín príslušného Podkladového trhu pod podmienkou, že spĺňate požiadavky stanovené spoločnosťou; alebo

(b)            požiadate o používanie telefonických služieb ako náhradnej formy komunikácie, keď je vaša štandardná forma komunikácie (napríklad prostredníctvom našej online obchodnej platformy) nedostupná.

8.2                               Provízia poskytnutá pri telefonickom obchodovaní sa za určitých okolností môže líšiť od provízie zobrazovanej na našej online obchodnej platforme.

8.3                               Spoločnosť neakceptuje pokyny týkajúce sa obchodu zanechané na telefónnom záznamníku. Telefonické pokyny podľa tejto Zmluvy musia byť zadané priamym telefonickým rozhovorom s niektorým z našich autorizovaných zamestnancov prostredníctvom niektorej z našich zaznamenávaných pevných liniek.

8.4                               Spoločnosti si vyhradzuje právo neposkytnúť vám cenu nákup/predaj (tzv. two-way price) na ponúkané produkty.

8.5                               Bez toho, aby tým boli dotknuté ostatné podmienky tejto Zmluvy, sa na Obchody uskutočnené cez telefón uplatňujú ustanovenia článku 13 (Marža).

8.6                               Aj keď je možné zadávať Obchody telefonicky spôsobom podľa tohto článku 8, klient je zodpovedný za sledovanie a riadenie týchto telefonických Obchodov a svojho Obchodného účtu/účtov online prostriedkami.

8.7                               Vykonanie Príkazu bude potvrdené telefonicky alebo emailom, len ak o to klient výslovne požiada.

 

9               obchodovanie

9.1                               Na každý Obchod, ktorý klient u našej spoločnosti zadá, sa vzťahujú ustanovenia tohto článku 9 spoločne so všetkými ostatnými podmienkami tejto Zmluvy. Klient obchoduje s cenou finančného nástroja (napríklad akcie) a nemá nárok na doručenie podkladového finančného nástroja ani sa od neho nebude jeho doručenie požadovať, ani nemá nárok na vlastnícky alebo iný titul k danému nástroju, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

9.2                               Klient môže zadávať Obchody prostredníctvom online obchodnej platformy alebo telefonicky v zmysle článku 8. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za pokyny zaslané elektronicky (napríklad cez SMS, email, Bloomberg alebo inú službu na zasielanie okamžitých správ (instant messaging)) a nie je povinná konať podľa takýchto pokynov, pokiaľ klient od spoločnosti nedostal predchádzajúce povolenie na takéto zadávanie pokynov.

9.3                               Spoločnosť vám poskytne prostriedky na vykonávanie Obchodov (predaj alebo nákup) s cenami rôznych finančných kontraktov v určenej výške za zmenu Podkladového trhu.

9.4                               Pri obchodovaní cez Platformu ETX Capital klient nemôže držať protistojné Obchody (alebo pozície) s tým istým Produktom, na tom istom účte na s rovnakou exspiráciou. Napríklad, klient nemôže otvoriť jednu (1) pozíciu „kúpiť“ a následne jednu (1) pozíciu „predať“ na ten istý Podkladový trh. Ak sa o to pokúsi, v závislosti od použitej platformy bude skôr otvorený Obchod automaticky zatvorený a klient realizuje zisk alebo stratu.

9.5                               Klient berie na vedomie, že Príkazy môžu byť akceptované a vykonané, len keď sú skutočne doručené alebo vygenerované, a potom na základe princípu „not held“ (t.j., spoločnosť nezodpovedá za vykonanie Príkazu za zobrazovanú cenu alebo inak).

9.6                               Každý Obchod, ktorý klient otvorí, je pre neho záväzný bez ohľadu na to, či v čase otvorenia Obchodu bude mať na svojom Obchodnom účte dostatočnú Otváraciu maržu, alebo či prekročí úverový alebo iný limit uplatňovaný na jeho obchody prostredníctvom našej spoločnosti.

9.7                               Klient berie na vedomie a súhlasí, že Obchody sú špekulatívne operácie, a súhlasí, že so spoločnosťou neuzavrie žiadny Obchod v súvislosti s korporátnymi financiami.

9.8                               Spoločnosť je oprávnená nahlásiť akýkoľvek Obchod alebo inú transakciu vykonanú klientom príslušnému regulačnému orgánu, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo osvedčené postupy.

 

obchodné grafy

9.9                               Súčasťou Platformy ETX Capital je grafický nástroj „Obchodné grafy“ (Trade-through Charts), ktorý umožňuje vykonávať rôzne obchodné činnosti vrátane otvárania a zatvárania Obchodov. Spoločnosť vynaloží primerané úsilie, aby zaistila akceptovateľné služby, pri používaní nástroja Obchodné grafy však klient berie na vedomie, že údaje o cenách sa môžu zobrazovať s oneskorením, a že spoločnosť neručí za presnosť a úplnosť údajov, aktuálnych alebo historických, ani za to, že táto služba bude dostupná bez prerušenia.

9.10                            Klient berie na vedomie a súhlasí, že v prípade akýchkoľvek rozporov medzi údajmi (cenovými alebo inými) zobrazovanými v Obchodných grafoch a údajmi zobrazovanými na Platforme ETX Capital sú rozhodujúce údaje zobrazené na platforme.

9.11                            Podmienkou používania nástroja Obchodné grafy je, aby klient súhlasil s opodstatnenými podmienkami, ktoré spoločnosť v tejto súvislosti stanoví.

Automatické obchodovacie nástroje

9.12                            Klient nesie výlučnú zodpovednosť za akékoľvek aplikácie tretích strán, ktoré používa v spojení so svojím Obchodným účtom/účtami.

9.13                            Klient nesie výlučnú zodpovednosť za dôsledné overenie softvérových programov, ktoré používa, a sám rozhoduje, či je pre neho daný softvér vhodný. Ak to klient nedokáže posúdiť sám, mal by vyhľadať odbornú pomoc. Naša spoločnosť vám neposkytne poradenstvo týkajúce sa výberu alebo používania iného rozhrania, softvéru alebo hardvéru poskytovaného treťou stranou. Systémy Expert Advisor, Skripty alebo Indikátory používa klient na svoje vlastné riziko. Spoločnosť v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za rozhodnutia, Príkazy, Obchody alebo signály vygenerované na základe systémov EA, Skriptov alebo Indikátorov, za používanie takýchto nástrojov ani za prípadné straty z obchodov, ktoré klientovi vzniknú.

9.14                            Upozorňujeme, že systémy EA alebo Skripty môžu generovať veľký počet obchodných operácií, čo v niektorých prípadoch môže viesť k prečerpaniu Disponibilných finančných prostriedkov na vašom Obchodnom účte. Klient nesie výlučnú zodpovednosť za sledovanie týchto Príkazov a Obchodov a za to, aby mal na Obchodnom účte vždy dostatok Disponibilných finančných prostriedkov.

9.15                            Ak systém EA alebo Skript generuje vysoký objem Obchodov, nevybavených Príkazov alebo zmien Príkazov, ktoré podľa nášho názoru majú vplyv na naše servery, spoločnosť je oprávnená rozhodnúť o deaktivácii funkcie EA na vašom Obchodnom účte. Za normálnych okolností vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali o našom úmysle pozastaviť váš Obchodný účet. Pozrite si aj naše Pravidlá pri preťažení uvedené v odseku 12.10 nižšie.

9.16                            Funkcia Expert Advisor je na vašom Obchodnom účte štandardne aktivovaná, spoločnosť si však vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zakázať alebo inak obmedziť používanie konkrétneho systému EA alebo Skriptu, resp. deaktivovať túto funkciu Obchodného účtu pre všetky systémy EA a Skripty.

Trhy

9.17                            Spoločnosť umožňuje Obchody s rôznymi finančnými kontraktmi všetkých druhov vrátane, okrem iného, jednotlivých akciových titulov, akciových indexov, indexových futurít, dlhopisových indexov a futurít, komodít, devízových kurzov, devízových futurít a opcií na ktorékoľvek z týchto nástrojov.

9.18                            Špecifikácia Produktov pre každý typ Obchodu je zverejnená na našej Webovej stránke. Špecifikácia uvádza dátum exspirácie, výšku maržovej požiadavky a otváracie hodiny pre obchodovanie. Pred prvým zadaním Obchodu si pozorne prečítajte špecifikáciu príslušného Produktu. Ak akejkoľvek časti špecifikácie Produktu nerozumiete, nemali by ste s ním obchodovať. Ak v súvislosti so špecifikáciou Produktu potrebujete bližšie informácie, okamžite nás kontaktujte.

naše ceny

9.19                            Spoločnosť ponúka Spread nákup/predaj ako rozdiel medzi cenou, za ktorú na Trhu nakupujeme, a cenou, za ktorú predávame, ktorý slúži ako základ pre príslušné kontrakty. Spread nákup/predaj sa medzi jednotlivými Trhmi líši a spoločnosť ho môže kedykoľvek zmeniť. Spread nákup/predaj a ceny stanovuje spoločnosť výlučne podľa vlastného uváženia.

9.20                            Ceny uvádzané našou spoločnosťou sú odvodené od ceny Podkladového trhu, ktorú určuje Burza, poskytovateľ likvidity alebo iný tvorca Trhu, ktorého si spoločnosť zvolí podľa vlastného uváženia. Ceny uvádzané našou spoločnosťou sa môžu líšiť od ceny Podkladového trhu uvádzanej inými osobami.

9.21                            Uvádzané ceny podliehajú potvrdeniu zo strany našej spoločnosti. Pri stanovení ceny zobrazovanej na obrazovke spoločnosť postupuje so všetkou náležitou starostlivosťou, ale vzhľadom na povahu a rýchlosť pohybu Podkladového trhu zobrazená cena nemusí byť presnou hodnotou, ktorá je k dispozícii na otvorenie alebo zatvorenie Obchodu. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné straty alebo náklady, ktoré vám môžu vzniknúť z dôvodu, že Obchod nebolo možné otvoriť alebo zatvoriť pri konkrétnej cene zobrazovanej na obrazovke, okrem iného z dôvodu Záporného zdržania (negative slippage), pokaľ k tomu nedošlo naším podvodným konaním alebo úmyselným neplnením.

9.22                            Vzhľadom na možné chyby spôsobené počítačovými technológiami alebo inak je spoločnosť oprávnená prijať primerané opatrenia v zmysle odseku 9.24 v súvislosti s akýmikoľvek Obchodmi uskutočnenými pri cenách, ktoré sú výsledkom jednoznačného pochybenia alebo opomenutia (na strane našej spoločnosti alebo tretej osoby), vrátane nesprávneho uvedenia ceny našou spoločnosťou v porovnaní s aktuálnymi trhovými podmienkami a aktuálne ponúkanými cenami (napríklad nesprávne uvedená cena alebo Trh, chybné alebo nejasné informácie, zdroj informácií alebo komentár), alebo ktoré sú inak jednoznačne v rozpore s primeranou trhovou cenou (ďalej ako „Zjavná chyba“).

9.23                            Ak bol Obchod založený na Zjavnej chybe, spoločnosť je oprávnená odôvodnene a v dobrej viere:[2]

(a)             anulovať Obchod (t.j., pristupovať k Obchodu, akoby sa nikdy neuskutočnil);

(b)            zatvoriť Obchod pri našich vtedy aktuálnych cenách; alebo

(c)             zmeniť Obchod tak, akoby sa uskutočnil, keby bol Príkaz vykonaný bez existencie Zjavnej chyby.

9.24                            Uvedené právo si spoločnosť môže uplatniť aj v prípade, ak klient v súvislosti s príslušným Obchodom uzavrel (alebo odmietol uzavrieť) dohodu s treťou osobou, v dôsledku ktorej by mohol utrpieť stratu. Pokiaľ sa spoločnosť nedopustila úmyselného pochybenia alebo podvodného konania, nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu, náklady, pohľadávky, záväzky alebo výdavky, ktoré klientovi vzniknú po Zjavnej chybe.

9.25                            Ak došlo k Zjavnej chybe a naša spoločnosť sa rozhodla uplatniť práva podľa odseku 9.24, a v súvislosti so Zjavnou chybou vyplatila klientovi akúkoľvek finančnú sumu, klient súhlasí, že táto suma je splatná spoločnosti, a súhlasí, že ju vráti bez zbytočného odkladu.

Zatvorenie obchodu

9.26                            V závislosti od produktu možno obchody zatvoriť len počas našich bežných otváracích hodín. Po zatvorení Obchodu sa z hotovostného zostatku klienta odpíšu (odpočítajú) prípadné straty, resp. sa k nemu pripíše (pripočíta) prípadný zisk.

9.27                            Klient môže Obchody zvyčajne zatvoriť kedykoľvek počas otváracích hodín príslušného Trhu, a ak je to možné, aj pred uplynutím exspirácie príslušného Obchodu za cenu aktuálne stanovenú našou spoločnosťou.

9.28                            Bez toho, aby tým boli dotknuté ostatné práva našej spoločnosti podľa tejto Zmluvy, ak váš Obchod nebol zatvorený do príslušného Dátumu exspirácie, spoločnosť je oprávnená zatvoriť (vyrovnať) ho za platnú oficiálnu cenu alebo hodnotu, resp. za inú relevantnú cenu v prípade neexistencie formálneho Podkladového trhu, berúc do úvahy Spread nákup/predaj, ktorý si spoločnosť za takýchto okolností uplatňuje.

9.29                            Finančné prostriedky zobrazované na vašom Obchodnom účte pri zatvorení Obchodu ako Likvidačná hodnota vám budú na požiadanie vyplatené v súlade s článkom 6 (Finančné prostriedky klienta).

rolovanie a exspirácia Obchodov

9.30                            Najneskôr tridsať (30) minút pred Dátumom exspirácie môže klient spoločnosť telefonicky požiadať o predĺženie otvoreného Obchodu („Rolovanie“). Príkazy priradené k exspirujúcemu Obchodu sa pri žiadosti o Rolovanie neprenášajú automaticky na nový Obchod. V prípade potreby musí klient špecifikovať nový Príkaz. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť vašu žiadosť o Rolovanie otvoreného Obchodu, pričom nie je povinná toto odmietnutie zdôvodniť. O odmietnutí bude klient informovaný telefonicky alebo emailom.

9.31                            V prípade prijatia žiadosti o Rolovanie otvoreného Obchodu:

(a)             pôvodný otvorený Obchod sa zatvorí za našu aktuálnu cenu a

(b)            nový Obchod sa okamžite umiestni na Podkladovom trhu prvého Obchodu pri našej relevantnej aktuálnej cene ponúkanej pre nové Obchody.

9.32                            Za spracovanie žiadosti o Rolovanie otvoreného Obchodu je spoločnosť oprávnená účtovať poplatky v zmysle článku 5 (Naše poplatky) za akékoľvek výdavky alebo náklady (vrátane výdavkov a nákladov tretích osôb). Ak Obchod s exspiráciou klient nezatvorí, obchod sa zatvorí automaticky k svojmu Dátumu exspirácie, pokiaľ nebola prijatá jeho žiadosť o Rolovanie.

9.33                            Vo výnimočných prípadoch je spoločnosť oprávnená požiadať o Rolovanie exspirujúceho obchodu (napríklad, ak nemôže zatvoriť svoj súvisiaci hedgingový obchod). Aj v tomto prípade si spoločnosť vyhradzuje právo účtovať poplatok za Rolovanie.

Obchody bez exspirácie

9.34                            Obchody bez exspirácie je spoločnosť oprávnená zatvoriť, kedykoľvek to považuje za potrebné (napríklad v prípade Udalosti vyššej moci, alebo ak náklady na financovanie Obchodu prevýšili vaše Disponibilné finančné prostriedky). Spoločnosť Obchody zatvorí pri cene zodpovedajúcej plnej výške provízie platnej v danom čase alebo pri cene, ktorá podľa nášho názoru primerane odráža cenu v danom čase.

9.35                            Tieto Obchody ostávajú otvorené, kým má klient dostatok finančných prostriedkov na úhradu minimálnej Marže pre každý Trh. Vyhradzujeme si právo posúvať ceny v Príkaze stop-loss na akomkoľvek otvorenom Obchode, aby bola zachovaná kladná výška vašich disponibilných prostriedkov. Ak z dôvodu pretrvávajúcich nákladov na denný poplatok za financovanie (a obmedzení v podobe minimálnej Marže) klient nedokáže udržiavať Obchod otvorený, spoločnosť si vyhradzuje právo zatvoriť časť alebo celý Obchod v dostatočnej výške na obnovenie kladnej výšky disponibilných prostriedkov.

9.36                            Príkaz priradený k takémuto Obchodu ostáva k nemu priradený až do svojej exspirácie, zatvorenia Obchodu alebo zrušenia Príkazu. Na Obchody bez exspirácie sa vzťahujú všetky ostatné podmienky tejto Zmluvy.

 

10          narušenie trhu

10.1                            Na účely tejto Zmluvy sa za „Narušenie“ považuje ktorákoľvek z nasledujúcich okolností alebo udalostí:

(a)             Podkladový trh súvisiaci s Trhom, s ktorým obchodujete, alebo s Burzou, na ktorej sa obchoduje Podkladový trh, či už priamo, alebo nepriamo (napríklad futurity alebo opcie na daný Podkladový trh), sa stane predmetom ponuky na prevzatie alebo zlúčenie; alebo emitent Podkladového trhu alebo prevádzkovateľ Burzy sa dostane do konkurzného konania alebo likvidácie (alebo sa inak dostane do Platobnej neschopnosti); alebo

(b)            akákoľvek udalosť, ktorá narúša obchodovanie s podkladovým cenným papierom alebo obchodovanie na Burze vrátane jeho pozastavenia alebo obmedzenia z dôvodu cenového vývoja prevyšujúceho limity povolené príslušnou Burzou, alebo z dôvodu regulačného alebo iného zásahu, alebo z dôvodu predčasného zatvorenia Burzy, a akákoľvek iná udalosť, ktorá vedie k narušeniu Trhu a ktorá predstavuje zásadné narušenie.

10.2                            Ak spoločnosť na základe svojho vlastného uváženia posúdi, že k Narušeniu došlo v ktorýkoľvek deň, keď má byť Burza otvorená na pravidelné burzové obchodovanie, taký deň sa považuje za „Narušený deň“.

10.3                            V prípade Narušeného dňa je spoločnosť podľa vlastného uváženia oprávnená, či už s predchádzajúcim upozornením, alebo bez neho (a bez toho, aby tým boli dotknuté iné práva alebo prostriedky nápravy inak dostupné podľa tejto Zmluvy alebo zo zákona), prijať nasledovné kroky v súvislosti s Obchodmi, ktoré sú takýmto Narušením dotknuté:

(a)             pozastaviť obchodovanie na Trhu;

(b)            zatvoriť niektoré alebo všetky otvorené Obchody, odmietnuť umiestniť akékoľvek Obchody, zrušiť Príkazy a splniť Príkazy, v každom prípade za cenu, ktorú v dobrej viere považujeme za vhodnú za všetkých okolností;

(c)             v prípade pozastavenia obchodovania alebo iného Narušenia súvisiaceho s Podkladovým trhom si spoločnosť vyhradzuje právo, ale nie povinnosť, oceniť príslušný Obchod nulovou (0) hodnotou;

(d)            pozastaviť alebo upraviť uplatňovanie akýchkoľvek podmienok podľa tejto Zmluvy, pokiaľ ich spoločnosť nedokáže alebo odôvodnene nemôže dodržať;

(e)             okamžite požadovať úhradu Udržiavacej marže, resp. akejkoľvek inej dlžnej sumy; alebo

(f)             vykonať alebo nevykonať iné opatrenia, ktoré za daných okolností považujeme za vhodné, pričom spoločnosť nebude niesť zodpovednosť za prípadnú stratu, ktorá klientovi z akéhokoľvek dôvodu vznikne, s výnimkou ak bude spôsobená nedbanlivosťou, úmyselným neplnením alebo podvodným konaním zo strany našej spoločnosti.

10.4                            V prípade pozastavenia obchodovania, alebo ak sú Služby inak nedostupné, čiastočne alebo v celom rozsahu, spoločnosť klienta informuje hneď, ako je to možné, a zvyčajne formou oznámenia na našej Webovej stránke.

10.5                            Obchod, ktorý spoločnosť zatvorí podľa odseku 10.3, bude zatvorený za našu aktuálnu cenu pre príslušný Trh.

10.6                            Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá klientovi vznikne z dôvodu pozastavenia obchodovania alebo akejkoľvek Služby (alebo z dôvodu oneskoreného oznámenia) podľa tohto článku 10, s výnimkou prípadov spôsobených podvodným konaním alebo úmyselným neplnením na strane spoločnosti.

 

11          POdvodné konanie

11.1                            Súhlasíte, že naše Služby budete využívať v dobrej viere a nie na získanie neoprávneného zvýhodnenia alebo na iné nečestné konanie (napríklad použitím elektronického zariadenia, softvéru, algoritmu alebo inej obchodnej stratégie s cieľom manipulovať alebo inak získať neoprávnenú výhodu z používania našich Služieb, zneužiť chybu, nedostatok alebo  medzeru v našom softvéri, systéme, Platforme ETX Capital, či už na základe tajnej dohody, alebo inak, použitím obchodnej stratégie ktorá na dosiahnutie zisku využíva latenciu pri obchodovaní cez internet, zdržanie pri zobrazovaní ceny alebo vysoký objem transakcií zameraných na tickové fluktuácie namiesto pohybov odrážajúcich správnu podkladovú cenu, alebo akýmikoľvek inými prostriedkami).

11.2                            Akékoľvek konanie uvedené v článku 11.1 predstavuje porušenie tejto Zmluvy. Spoločnosť je odôvodnene, v dobrej viere a podľa vlastného uváženia oprávnená postupovať nasledovne:

(a)             okamžite zrušiť všetky vaše Obchodné účty a váš prístup k našim serverom;

(b)            anulovať Obchod (t.j., pristupovať k Obchodu, akoby sa nikdy neuskutočnil), ktorý bol súčasťou nezákonného konania;

(c)             zatvoriť Obchod, ktorý bol súčasťou nezákonného konania, na základe našich v tom okamihu aktuálnych cien; alebo

(d)            zmeniť Obchod tak, akoby sa uskutočnil, keby bol Príkaz vykonaný bez toho, že došlo k nezákonnému konaniu.

11.3                            Uvedené právo si spoločnosť môže uplatniť aj v prípade, ak klient v súvislosti s príslušným Obchodom uzavrel (alebo odmietol uzavrieť) dohodu s treťou osobou, v dôsledku ktorej by mohol utrpieť stratu.

11.4                            Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia zmeniť váš zdroj podkladovej likvidity na iného poskytovateľa, aby sme predišli zneužitiu (vrátane skalpovania). Dôsledkom môže byť uplatnenie variabilných spreadov na Trhy, s ktorými obchodujete. Pri zmene zdroja likvidity nie sme povinní vám túto zmenu oznámiť alebo vás na ňu upozorniť. Spoločnosť nie je povinná zmeniť zdroj likvidity a je oprávnená vykonať ďalšie kroky povolené štandardnými obchodnými podmienkami.

 

12          príkazy

12.1                            Spoločnosť ponúka rôzne Príkazy na otvorenie a zatvorenie Obchodov. Spoločnosť nekoná vo vašom mene, ale ako protistrana transakcie, a pri realizácii Príkazov vynakladá všetko primerané úsilie, aby dosiahla čo najlepší výsledok pre klienta. Spôsob vykonávania Príkazov sa môže líšiť v závislosti od platformy. Podrobnejšie informácie o vykonávaní Príkazov nájdete v našich Pravidlách vykonávania príkazov dostupných na našej webovej stránke. Ak nerozumiete fungovaniu Príkazov, nemali by ste ďalej pokračovať. Ak potrebujete bližšie informácie o fungovaní Príkazov alebo máte iné otázky, okamžite nás kontaktujte.

12.2                            Spoločnosť je oprávnená prijímať vaše Príkazy na základe vlastného uváženia. Spoločnosť je oprávnená zrušiť Príkaz, ktorý klient zadal, ak podľa neho ešte nekonala. Prijatie Príkazu spoločnosť nezaväzuje k jeho vykonaniu. Spoločnosť nie je povinná vykonať Príkaz, ak v čase, keď by bol Príkaz inak vykonateľný, sa na vašom Obchodnom účte nenachádza dostatok Disponibilných finančných prostriedkov.

12.3                            Po aktivovaní Príkazu (t.j. ak je dosiahnutá alebo prekročená cena špecifikovaná klientom) sa spoločnosť pokúsi splniť váš Príkaz v primeranom čase pri najbližšej cene dostupnej na danom Trhu. Aby sa predišlo prípadným pochybnostiam, váš Príkaz sa aktivuje pri našej cene počas našich otváracích hodín, nie pri cene Podkladového trhu počas jeho bežných otváracích hodín. Po aktivovaní Príkazu ho nie je možné zrušiť alebo zmeniť, pokiaľ na takéto zrušenie alebo zmenu nedá naša spoločnosť výslovný súhlas.

12.4                            Pri Príkaze stop-loss môže byť cena, pri ktorej ho splníme, rovnaká alebo horšia ako cena určená klientom. Pri Príkaze limit môže byť cena, pri ktorej ho splníme, rovnaká alebo lepšia ako cena určená klientom. Avšak všetky plnenia za lepšiu cenu podliehajú nášmu vlastnému uváženiu, pričom spoločnosť vynaloží primerané úsilie, aby túto výhodu preniesla na klienta. Upozorňujeme, že pri FX Obchodoch klientom neposkytujeme výhody lepšieho cenového plnenia/realizačnej ceny, ak sa cena vyvíja vo váš prospech.

12.5                            Pri Príkaze Garantovaný stop spoločnosť garantuje, že cena, pri ktorej bude Príkaz splnený, bude rovnaká ako cena špecifikovaná klientom v Príkaze Garantovaný stop. Okrem provízie a Spreadu nákup/predaj, ktoré klient platí za každý Garantovaný stop, je povinný zaplatiť ešte príplatok za Garantovaný stop, určený spoločnosťou podľa vlastného uváženia. Výšku tohto príplatku vám oznámime predtým, ako zadáte cenu pre Garantovaný stop. Ak klient otvorí Obchod s Garantovaným stopom, cenu Garantovaného stopu môže zmeniť len s naším súhlasom (ktorý je spoločnosť oprávnená odmietnuť) a po uhradení dodatočného poplatku a v prípade potreby aj dodatočnej Marže. Ak klient otvorí Obchod bez Garantovaného stopu a následne ho chce použiť, spoločnosť s tým môže podľa vlastného uváženia súhlasiť, pričom klient bude povinný zaplatiť poplatok za Garantovaný stop. Spoločnosť si navyše vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch zrušiť alebo zmeniť Príkaz Garantovaný stop. V prípade jeho zrušenia vráti klientovi zaplatený poplatok.

12.6                            Pri určení, či bola cena Garantovaného stopu dosiahnutá alebo prekročená, môže spoločnosť na základe svojho vlastného uváženia vylúčiť obchodovanie pred a po bežnom obchodovaní na Trhu, intradenné aukcie alebo iné časové obdobia, ktoré podľa nášho názoru môžu viesť ku krátkodobými cenovým skokom alebo iným deformáciám.

12.7                            Klient berie na vedomie, že pri realizácii Príkazov existujú určité manuálne operácie a že hoci sa spoločnosť snaží plniť všetky Príkazy včas v súlade s našimi Pravidlami vykonávania príkazov, za určitých okolností mimo našej kontroly môže dôjsť k neskoršiemu splneniu zadaného Príkazu (napríklad pri nezvyčajne veľkom počte simultánnych Príkazov aktivovaných v našom systéme).

12.8                            Pri každom Trhu zvyčajne existuje minimálne cenové rozpätie medzi našou aktuálnou cenou a cenou vytváraných Príkazov a naša spoločnosť si vyhradzuje právo neprijať Príkazy, ktorých hodnota je nižšia ako toto minimálne cenové rozpätie.

12.9                            Za určitých okolností, napríklad pri udalostiach súvisiacich s právami a záväzkami z cenných papierov, týkajúcich sa konkrétnych akcií alebo indexu, môže byť vykonanie vášho Príkazu neopodstatnené. V takom prípade je spoločnosť oprávnená zrušiť alebo zmeniť váš Príkaz a nenesie zodpovednosť za výsledok takéhoto konania, okrem prípadov, keď sa dopustí nedbanlivosti, podvodného konania alebo úmyselného neplnenia.

12.10                         Pravidlá pri preťažení – Ak spoločnosť zistí, že na vašom Obchodnom účte/účtoch sa nachádza vysoký objem nevybavených trhových Príkazov a že na nich nemáte dostatok finančných prostriedkov na úhradu požadovanej Marže, keby sa tieto Príkazy realizovali, vyhradzujeme si právo okamžite pozastaviť obchodovanie na všetkých vašich Obchodných účtoch, pretože takéto konanie považujeme za nekalé. Spoločnosť vynaloží primerané úsilie, aby vás o zamýšľanom pozastavení vášho Obchodného účtu/účtov informovala, ale nenesie žiadnu zodpovednosť, ak sa jej to nepodarí, s výnimkou prípadov spôsobených jej nedbanlivosťou, podvodným konaním alebo úmyselným neplnením. Ak naša spoločnosť na základe vlastného uváženia rozhodne, že takéto nekalé konanie bolo úmyselné, vyhradzujeme si právo okamžite zrušiť všetky vaše Obchodné účty.

 

13          MARŽA

požiadavky

13.1                            Klient je povinný uhradiť Otváraciu maržovú požiadavku pred začatím každého Obchodu a spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať Príkaz alebo Obchod, ak Otváracia maržová požiadavka nebola uhradená. Klient berie na vedomie, že výška Otváracej maržovej požiadavky neindikuje, resp. žiadnym spôsobom neobmedzuje výšku prípadnej straty z obchodovania.

13.2                            Počas trvania otvoreného Obchodu sa môžu od klienta požadovať dodatočné platby, tzv. Udržiavacia marža. Klient zodpovedá za zabezpečenie úhrady všetkých potrebných platieb Marže.

13.3                            V závislosti od platformy môže byť na Obchod automaticky zadaný Príkaz stop-loss, ak sa na vašom účte nenachádza dostatok Disponibilných finančných prostriedkov na úhradu Otváracej maržovej požiadavky pre daný Obchod (Poznámka: Tento príkaz nepredstavuje Garantovaný stop). V takom prípade bude klient o podrobnostiach zadaného Príkazu stop-loss informovaný v potvrdení svojho online Obchodu. Klient môže zmeniť cenu zadanú v tomto Príkaze, prípadne ho zrušiť, pokiaľ na jeho Obchodnom účte bude kladný stav Disponibilných finančných prostriedkov. Ak sa klient pokúsi zadať Príkaz na Obchod, pri ktorom je potrebný Príkaz stop-loss, a nemá dostatok Disponibilných finančných prostriedkov na zadanie potrebného Príkazu stop-loss, Obchod bude zamietnutý.[3]

13.4                            Spoločnosť je oprávnená podľa vlastného uváženia zvýšiť alebo znížiť výšku Otváracej maržovej požiadavky alebo inej Marže, ktorú od klienta vyžaduje na otvorených Obchodoch. Spoločnosť vynaloží primerané úsilie, aby vás o zvýšení Otváracej marže alebo iných Marží informovala. K zvýšeniu Marže môže okrem iného dôjsť za nasledovných okolností:

(a)             pri zmene podmienok Podkladového trhu, napríklad volatility, alebo pri nelikvidite finančných trhov všeobecne; alebo

(b)            pri zmene vašej situácie, ktorá má podľa nášho názoru vplyv na vaše finančné postavenie.

13.5                            Pri výpočte požadovanej Marže môžeme podľa vlastného uváženia zohľadniť Obchody (pozície), ktoré u nás držíte otvorené, čo môže viesť k zníženiu výšky požadovanej Marže.

13.6                            Maržu je možné uhradiť výlučne v peniazoch (spôsobmi uvedeným v článku 6 (Finančné prostriedky klienta) alebo iným spôsobom, ktorý vám oznámime). Spoločnosť za žiadnych okolností neprijíma cenné papiere ani iné aktíva ako platbu Marže.

výzva na dodatočné vyrovnanie a úver

13.7                            Klient je povinný vždy sledovať stav svojho Obchodného účtu/účtov a svoje Obchody, aby zabezpečil dostatok Disponibilných finančných prostriedkov na účte/účtoch potrebných na udržanie otvorených Obchodov alebo ďalšie obchodovanie.             

13.8                            Ak je zostatok vašich Disponibilných finančných prostriedkov nižší ako nula (0), alebo ak sa odôvodnene domnievame, že hrozí ich pokles pod nulu bez ohľadu na predchádzajúce Výzvy na dodatočné vyrovnanie, spoločnosť je oprávnená podľa vlastného uváženia okamžite zatvoriť alebo zrušiť otvorené Obchody na vašom Obchodnom účte aj bez upozornenia. Ak klient dostane Výzvu na dodatočné vyrovnanie, musí okamžite uhradiť Udržiavaciu maržu, aby sa zostatok jeho Disponibilných finančných prostriedkov dostal na alebo nad nulu (0), pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak (napríklad, ak spoločnosť zníži alebo zruší Otváraciu maržovú požiadavku alebo Udržiavaciu maržu v celosti alebo čiastočne. Poznámka: Každé takéto zrušenie alebo zníženie musíme potvrdiť písomne, a pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, platí len na konkrétnu Výzvu na dodatočné vyrovnanie, pričom spoločnosť je oprávnená odvolať ho oznámením doručeným klientovi. Uvedenou dohodou nie je nijak obmedzené právo spoločnosti požadovať v súvislosti s Obchodom od klienta ďalšiu Maržu v budúcnosti.).

13.9                            Spoločnosť nie je povinná podať Výzvu na dodatočné vyrovnanie v určitom čase, resp. takúto povinnosť vôbec nemá. Výzvu na dodatočné vyrovnanie podanú pri poklese vašich Disponibilných finančných prostriedkov, bez zatvorenia vášho účtu alebo likvidácie vašich pozícií, nemožno požadovať za precedens ohľadom postupu pri podávaní Výzvy na dodatočné vyrovnanie v budúcnosti. Nepodanie alebo oneskorené podanie Výzvy na dodatočné vyrovnanie sa nepovažuje za zrieknutie sa našich práv alebo prostriedkov nápravy podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, či už v súvislosti s Výzvou na dodatočné vyrovnanie alebo v inej súvislosti.

13.10                         Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia je spoločnosť oprávnená informovať klienta o Výzve na dodatočné vyrovnanie ústne, elektronicky alebo písomne. Na výzvu doručenú písomne sa vzťahujú podmienky podľa článku 23 (Komunikácia a oznámenia). Klient je povinný okamžite nás informovať o zmene svojich kontaktných údajov pre potreby doručenia Výzvy na dodatočné vyrovnanie.

13.11                         Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek požiadať o úhradu Výzvy na dodatočné vyrovnanie. Výzva na dodatočné vyrovnanie sa bude považovať za doručenú aj v prípade, ak sa spoločnosti ani po vynaložení primeraného úsilia o kontaktovanie klienta prostredníctvom jeho kontaktných údajov nepodarí výzvu doručiť v lehote určenej spoločnosťou podľa vlastného uváženia. Upozorňujeme, že v závislosti od okolností (okrem iného vrátane Trhu alebo veľkosti Obchodu) môže byť nevyhnutné doplniť prostriedky na úhradu Marže v priebehu niekoľkých minút.

13.12                         Ak klient nemá dostatok Disponibilných finančných prostriedkov alebo neuhradí Výzvu na dodatočné vyrovnanie (formou finančného vkladu v britských librách alebo v inej dohodnutej mene) podľa tohto článku 13, spoločnosť môže v závislosti od platformy a podľa vlastného uváženia:

(a)             zatvoriť niektoré alebo všetky klientove otvorené Obchody (v celku alebo čiastočne);

(b)            uplatniť svoje práva vzájomného započítania a vyrovnania podľa tejto Zmluvy; alebo

(c)             zrušiť všetky klientove Obchodné účty a neotvárať pre neho žiadne ďalšie Obchody.

13.13                         Ak po úhrade Výzvy na dodatočné vyrovnanie - či už zatvorením jedného alebo viacerých Obchodov, alebo finančným vkladom - chce klient otvoriť ďalšie Obchody, musí uhradiť Otváraciu maržovú požiadavku pre každý nový obchod v plnej výške.

13.14                         Spoločnosť nie je zodpovedná za žiadnu škodu, ktorá klientovi vznikne z dôvodu uplatnenia našich práv podľa tohto článku 13, s výnimkou nedbanlivosti, podvodného konania alebo úmyselného neplnenia na strane spoločnosti. Prostriedky, ktoré klient vloží alebo je povinný vložiť formou Marže, nijak neobmedzujú jeho záväzky voči našej spoločnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo zo zákona.

13.15                         Spoločnosť môže s klientom uzavrieť úverovú dohodu s podmienkami a obmedzeniami, ktoré si navzájom osobitne dohodnú. Spoločnosť si vyhradzuje kedykoľvek zmeniť prípadné úverové dohody s klientom. Klient berie na vedomie, že pri obchodovaní na úver limit určený pre jeho Obchodný účet ani výška uhradenej Marže žiadnym spôsobom neobmedzujú prípadné straty z príslušného Obchodu. Klient berie na vedomie a súhlasí, že jeho finančný záväzok voči našej spoločnosti môže prevýšiť úroveň úveru alebo iného limitu stanoveného na jeho Obchodnom účte.

 

14          započítanie

14.1                            Všetky Obchody a transakcie medzi spoločnosťou a klientom týkajúce sa jeho Obchodného účtu sú realizované na základe predpokladu, že táto Zmluva a všetky Obchody a transakcie predstavujú jedinú dohodu zmluvných strán a že spoločnosť by v opačnom prípade do takýchto Obchodov a transakcií s klientom nevstúpila.

14.2                            Pri uplatnení práv podľa tejto Zmluvy zatvoriť otvorené Obchody klienta alebo zrušiť jeho Obchodný účet je spoločnosť oprávnená:

(a)             spojiť a zlúčiť váš Obchodný účet s akýmikoľvek ďalšími Obchodnými účtami, ktoré spoločnosť vedie na vaše meno, dokonca aj ak je niektorý z týchto Obchodných účtov zatvorený; a

(b)            vzájomne započítať sumy uvedené v bodoch (i) a (ii) nižšie:

(i)              vaše Disponibilné finančné prostriedky (v kladnej hodnote), zisky z vašich otvorených Obchodov a akékoľvek sumy, ktoré vám spoločnosť dlží, bez ohľadu na ich povahu a splatnosť; a

(ii)            vaše Disponibilné finančné prostriedky (v zápornej hodnote), nesplatené Výzvy na dodatočné plnenie, straty z otvorených Obchodov a iné straty a sumy, ktoré dlžíte našej spoločnosti, bez ohľadu na ich povahu a splatnosť.

14.3                            Klient je oprávnený požadovať od spoločnosti uplatnenie ustanovení tohto článku 14, ak boli zatvorené všetky jeho Obchody.

14.4                            Ak si spoločnosť uplatní niektoré z práv podľa tohto článku 14, všetky finančné záväzky budú zlúčené do jediného záväzku, ktorý je klient povinný uhradiť našej spoločnosti (podľa našich pokynov), resp. ktorý je naša spoločnosť povinná uhradiť klientovi.

 

15          opcie

všeobecné informácie

15.1                            Spoločnosť ponúka ceny opcií na individuálne akcie, akciové indexy, komodity a úrokové sadzby. Pri obchodovaní s opciami obchodujete s budúcou hodnotou opcie. Opčné Obchody môžu byť vyrovnané v hotovosti a podkladovú opciu si klient môže uplatniť, resp. opcia môže byť voči nemu uplatnená, pri doručení podkladového cenného papiera.

15.2                            Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť maržové požiadavky na opčné Obchody podľa vlastného uváženia. Spoločnosť vynaloží primerané úsilie, aby vás informovala o zvýšení požadovanej Marže na vašich otvorených Obchodoch.

15.3                            Ak je súčasťou vnútornej hodnoty opcie dividenda, ktorá má byť splatná počas životnosti opcie, spoločnosť si vyhradzuje určiť cenu opčného Obchodu po odpočítaní danej dividendy. Ak dôjde k zmene dividendy alebo dátumu jej výplaty v prípadoch, keď spoločnosť na účely hedgingu kúpila príslušnú podkladovú opciu a následne ju uplatnila, klient je povinný nahradiť spoločnosti všetky straty, ktoré jej tým vzniknú, pričom spoločnosť je oprávnená odpísať príslušnú sumu z vašich Disponibilných finančných prostriedkov.

15.4                            Klient by mal poznať osobitné lehoty exspirácie indexových a akciových opcií. Obchody s opciami, ktoré klient nezatvorí a sú ponechané do exspirácie, budú zatvorené takto:

 

 

Typ opcie

Popis

Postup pri exspirácii

Indexová opcia

UK 100

Vyrovnaná v hotovosti

Germany 30

Vyrovnaná v hotovosti

SP500

Postúpená do budúcnosti

EuroStoxx

Postúpená do budúcnosti

France 40

Vyrovnaná v hotovosti

Nasdaq

Vyrovnaná v hotovosti

Akciová opcia

 

Nákupná (call) opcia

Ak opciu kúpite, budete v dlhej pozícii

Ak opciu predáte, budete v krátkej pozícii

Predajná (put) opcia

Ak opciu kúpite, budete v krátkej pozícii

Ak opciu predáte, budete v dlhej pozícii

 

15.5                            V prípade akciových opcií, ktoré sú v čase exspirácie „v peniazoch“, budú na ich držiteľov postúpené predmetné akcie.

15.6                            Spoločnosť ponúka len mesačné opcie (nie týždenné). Spoločnosť zvyčajne ponúka len akciové a indexové opcie, ale na požiadanie môže ponúknuť aj iné typy opcií (na individuálnom základe a podľa nášho vlastného uváženia).

15.7                            Spoločnosť zohľadňuje prípadné úpravy vykonané NYSE LIFFE alebo inou príslušnou Burzou.

15.8                            Bližšie informácie o podrobnostiach opčných kontraktov, otváracích hodinách, lehotách splatnosti a dividendových pravidlách získate emailom na adrese customerservice@etxcapital.com.

Binárne opcie

15.9                            Binárne opcie sa vyrovnávajú v hotovosti.

15.10                         Klient berie na vedomie a súhlasí, že binárne opcie obchodované našou spoločnosťou spĺňajú definíciu špecifikovanej investície v zmysle zákona, a preto nie sú nevymáhateľne alebo anulovateľné ako stávkové zmluvy.

 

16          Udalosti súvisiace s právami a záväzkami z cenných papierov, dividendy a iné situácie

16.1                            Ak dôjde k Udalosti súvisiacej s právami a záväzkami z cenných papierov (tzv. Corporate Action), ktorá má vplyv na Podkladový trh a následne aj na náš Trh, spoločnosť spätne vykoná vhodnú a primeranú úpravu vašich otvorených Obchodov alebo Príkazov na danom Trhu, ktorá čo najviac zohľadní ekonomický vplyv predmetnej udalosti na klienta, ako keby bol držiteľom Podkladového trhu (napríklad zatvorenie a otvorenie nových Obchodov alebo hotovostné úpravy na vašom Obchodnom účte).

16.2                            Ak Udalosť súvisiaca s právami a záväzkami z cenných papierov dáva držiteľovi Podkladového trhu možnosť výberu (napríklad medzi nadobudnutím akcií alebo vyplatením hotovosti), spoločnosť, ak to bude možné, dá klientovi rovnakú možnosť výberu, ale nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu, ktorú klient utrpí, ak spoločnosť takýto výber urobí sama v prípade, ak jej klient neposkytne príslušné inštrukcie, okrem prípadov nedbanlivosti, povodeného konania alebo úmyselného neplnenia na strane spoločnosti.

16.3                            V súvislosti s Udalosťou súvisiacou s právami a záväzkami z cenných papierov spoločnosť primerane upraví vaše Obchody hneď, ako to bude možné.

16.4                            Spoločnosť na klienta neprevedie hlasovacie práva týkajúce sa Podkladového trhu ani mu inak neumožní ovplyvniť výkon hlasovacích práv, ktoré spoločnosť vlastní.

16.5                            Niektoré z našich cien nezohľadňujú výplatu dividend, ku ktorej môže na Trhu dôjsť (napríklad pri finančnom spread bettingu alebo Kontraktoch CFD na individuálne akcie). Ak na Trhu dôjde k výplate dividendy a klient má na tomto Trhu otvorený Obchod po dátume odpísania dividendy (tzv. dátum ex-dividenda), spoločnosť vykoná úpravu na vašom Obchodnom účte, ktorá náležite zohľadní vyplatenú dividendy. Ak máte otvorenú dlhú pozíciu, prostriedky budú pripísané na váš účet. Ak máte otvorenú krátku pozíciu, prostriedky budú z vášho účtu odpísané. Prípadná dividendová úprava môže zohľadňovať dividendovú úpravu, ktorú na našej hedgovanej pozícii urobili naši hedgingoví partneri.

16.6                            Niektoré Trhy, ktoré naša spoločnosť vytvára, obsahujú dividendovú zložku predpovedanú našou spoločnosťou. V prípade, ak je vyhlásená dividenda nezvyčajne veľká, malá alebo je zrušená, alebo ak sa dátum odpísania dividendy líši od nami predpovedaného dátumu, spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť otváraciu cenu Obchodu tak, aby zohľadňovala uvedené rozdiely, pričom táto úprava musí byť objektívna a odôvodnená.

16.7                            Ak má klient na Obchode, ktorý sa stane predmetom dividendovej úpravy, zadaný Príkaz Garantovaný stop, spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť cenu Garantovaného stopu o veľkosť dividendovej úpravy.

16.8                            V prípade pozastavenia Podkladového trhu si spoločnosť vyhradzuje právo uplatniť Maržu na všetky súvisiace Obchody vo výške 100 % a primerane oceniť Trh. Výsledkom môže byť, že vás Obchod bude ocenený nulovou (0) hodnotou alebo poslednou cenou držanou na našom Trhu v čase pozastavenia obchodovania.

16.9                            Ak Podkladový trh prestane byť kótovaný, spoločnosť si vyhradzuje právo zatvoriť všetky Obchody súvisiace s týmto Trhom na nule (0).

16.10                         Ak v súvislosti s vaším Obchodom nastane situácia, ktorá nie je upravená v tejto Zmluve, spoločnosť bude túto záležitosť riešiť konajúc primerane a v dobrej viere, a v prípade potreby spôsobom, ktorý je v súlade so zvyčajnou trhovou praxou alebo ktorý náležite zohľadňuje opatrenia vykonané Burzou, tvorcom trhu, brokerom alebo iným sprostredkovateľom vo vzťahu k hedgingu pozície našej spoločnosti voči rizikám z vášho Obchodu.

 

17          Zneužitie trhu

17.1                            Spoločnosť je oprávnená hedgovať svoju expozíciu voči klientovi otvorením analogických pozícií u iných inštitúcií. Okrem vplyvu na naše ceny môže takýto postup deformovať (narúšať) aj Podkladový trh.

17.2                            Okrem vyhlásení a záruk, ktoré klient poskytuje podľa odseku 4.3 (Základy obchodovania), pri každom otvorení alebo zatvorení Obchodu zároveň vyhlasuje a ručí, že:

(a)             nezadá ani nezadal Obchod týkajúci sa konkrétneho Podkladového trhu, ak by taký postup viedol k tomu, že klientovi alebo iným osobám, ktoré s ním konajú v zhode, alebo o ktorých možno odôvodnene predpokladať, že s ním konajú v zhode, vznikne expozícia na danom Podkladovom trhu, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako povinne priznávaný podiel v príslušnej spoločnosti. Na tento účel sa za povinne priznávaný podiel považuje podiel, ktorého veľkosť je v rozhodujúcom čase stanovená zákonom, pravidlami alebo predpismi, alebo Burzou, na ktorej je Podkladový trh kótovaný;

(b)            nezadá ani nezadal Obchod v súvislosti s umiestnením, vydaním alebo distribúciou cenných papierov, alebo iným analogickým postupom, alebo s ponukou, prevzatím, zlúčením alebo inou analogickou udalosťou, do ktorej je klient zapojený alebo na ktorej má inak záujem;

(c)             nezadá ani nezadal Obchod, ktorý je v rozpore so zákonmi, pravidlami alebo predpismi proti obchodovaniu s využitím dôverných informácií alebo zneužitiu Trhu. Na účely tohto článku 17 klient súhlasí, že otvorenie alebo zatvorenie Obchodu s Trhom z jeho strany možno považovať za obchodovanie s cennými papiermi v zmysle časti V Trestného zákona z roku 1993 alebo v zmysle Zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000, alebo v zmysle iného zákona, pravidiel alebo predpisov proti zneužívaniu trhu; a

(d)            ani inak nezadá, ani nezadal Obchod za okolností, ktoré možno považovať za zneužitie Trhu.

17.3                            Klient sa zaväzuje naštudovať si a dodržiavať Platné predpisy týkajúce sa predaja cenných papierov nakrátko, ak má v úmysle obchodovať s CFD alebo s finančným spread bettingom na cenné papiere s krátkou pozíciou, ktorú spoločnosť môže hedgovať prostredníctvom krátkeho predaja cenných papierov. Zároveň zabezpečí, že jeho používanie Elektronických služieb nebude mať za následok porušenie Platných predpisov týkajúcich sa predaja cenných papierov nakrátko zo strany našej spoločnosti.

17.4                            Na účely dodržiavania zákonných a regulačných povinností je spoločnosť podľa vlastného uváženia a bez povinnosti informovať klienta o svojich dôvodoch oprávnená zatvoriť akékoľvek Obchody, ktoré má klient otvorené, a ak sa tak rozhodne, môže všetky Obchody zatvorené podľa tohto článku 17 považovať za neplatné.

 

18          UDALOSTI vyššej moci

18.1                            Ak spoločnosť nemôže včas alebo vôbec plniť svoje povinnosti z tejto Zmluvy z dôvodu Udalosti vyššej moci, plnenie týchto povinností je pozastavené na obdobie trvania príslušnej Udalosti vyššej moci a v rozsahu, v akom táto udalosť spoločnosti bráni plniť si svoje povinnosti. Ak spoločnosť neplní, resp. je v omeškaní s plnením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy z dôvodu existencie Udalosti vyššej moci, takéto neplnenie alebo omeškanie sa nepovažuje za porušenie tejto Zmluvy, spoločnosť zaň nenesie žiadnu zodpovednosť a čas na splnenie danej povinnosti sa primerane predĺži.

18.2                            Medzi Udalosti vyššej moci patria:

(a)             pôsobenie vyšších síl, vojna, násilnosti, verejné nepokoje, požiar, výbuch, nehoda, povodeň, sabotáž, výpadok elektrického prúdu, zlyhanie komunikačných zariadení, prerušenie prevádzky alebo súdny zákaz, povinnosť dodržiavať zákonné predpisy (vnútroštátne alebo medzinárodné), nariadenia alebo výnosy, alebo poškodenie alebo zlyhanie strojového vybavenia;

(b)            pozastavenie alebo zatvorenie akéhokoľvek trhu, alebo zrušenie alebo nesplnenie akejkoľvek udalosti, z ktorej vychádzajú alebo ktorej sa týkajú naše cenové ponuky, alebo zavedenie obmedzení, osobitných alebo nezvyčajných podmienok týkajúcich sa obchodovania na takom trhu alebo týkajúcich sa takej udalosti; alebo

(c)             výskyt nadmerného cenového pohybu alebo strata likvidity na ktoromkoľvek z našich indexov alebo Produktov, alebo na ktoromkoľvek prislúchajúcom trhu, príp. naše odôvodnené očakávanie takejto alebo inej podobnej udalosti akejkoľvek povahy alebo druhu, ktorá má vplyv na plnenie tejto Zmluvy a ktorá vyplýva alebo ju možno pripísať konaniu, udalostiam, opomenutiu alebo nehodám mimo odôvodnenej kontroly našej spoločnosti. Pozri aj odsek 10.1 týkajúci sa Narušenia trhu.

18.3                            Pri výskyte Udalosti vyššej moci je spoločnosť podľa svojho vlastného uváženia oprávnená vykonať všetky alebo niektoré z opatrení uvedených v odseku 10.3 (Narušenie trhu).

 

19          Otázky, sťažnosti alebo spory

19.1                            Ak máte otázky týkajúce sa akéhokoľvek Obchodu, mali by ste nás kontaktovať hneď, ako sa o probléme dozviete. Spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť obchodovanie na vašom Obchodnom účte/účtoch až do preskúmania a vyriešenia prípadného sporu.[4]

19.2                            Ak chcete podať sťažnosť, alebo ak v súvislosti s poskytovaním Služieb dôjde medzi klientom a spoločnosťou k sporu, klient by sa mal obrátiť na náš tím Zákazníckej podpory alebo na svojho správcu účtu. Na rýchle vyriešenie vašej sťažnosti alebo sporu odporúčame, aby ste nás o svojej sťažnosti urýchlene písomne informovali, s uvedením podrobných informácií o príslušnej sťažnosti alebo spore.

19.3                            Spoločnosť bude postupovať podľa svojho platného Reklamačného poriadku v súlade s Pravidlami FCA. V prípade nespokojnosti s rozhodnutím nášho pracovníka pre dodržiavanie súladu s predpismi v danej veci máte právo sa obrátiť priamo na Úrad finančného ombudsmana (Financial Ombudsman Service). Informácie o Úrade finančného ombudsmana, vrátane postupu pri podávaní podnetov a kritérií oprávneného podania, sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke úradu www.financial-ombudsman.org.uk, resp. ich možno písomne vyžiadať na adrese: The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR.

19.4                            Ako firma regulovaná úradom FCA je naša spoločnosť krytá mechanizmom na ochranu investícií Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Z uvedeného mechanizmu je za určitých okolností možné poskytnúť kompenzáciu oprávneným klientom v prípade, ak spoločnosť nie je schopná, resp. hrozí, že nebude schopná splniť svoje záväzky voči klientom, vrátane jej Platobnej neschopnosti. Kompenzácia môže byť poskytnutá oprávneným investorom v súvislosti s chránenými pohľadávkami do maximálnej výšky GBP 50 000 na žiadateľa. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke www.fscs.org.uk, alebo si ich môžete vyžiadať písomne na adrese: Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU.

19.5                            V prípade neexistencie Zjavnej chyby budeme pri preverovaní sťažností a sporov posudzovať a vychádzať z našich vlastných záznamov. Zároveň však odporúčame, aby ste si viedli vlastné záznamy o svojich Obchodoch (vrátane ich času, výšky a relevantných Trhov), ktoré môžu preverovanie uľahčiť.

 

20          neplnenie a zatvorenie účtov

20.1                            V prípade akéhokoľvek neplnenia zmluvy je spoločnosť oprávnená vykonať všetky alebo niektoré z nasledovných opatrení:

(a)             požiadať o okamžitú úhradu všetkých platieb, ktoré klient spoločnosti dlží;

(b)            zatvoriť všetky alebo niektoré z klientových otvorených Obchodov;

(c)             previesť zostatok na účte na britské libry (GBP), ak Základná mena vášho Obchodného účtu je iná ako GBP;

(d)            zrušiť ktorýkoľvek z klientových Príkazov alebo otvorených Obchodov;

(e)             pozastaviť obchodovanie na všetkých klientových Obchodných účtoch a odmietnuť vykonať akékoľvek Obchody alebo Príkazy;

(f)             uplatniť svoje práva započítania; alebo

(g)            zrušiť túto Zmluvu.

20.2                            Bez toho, aby tým bolo obmedzené naše právo kedykoľvek túto Zmluvu ukončiť, spoločnosť je oprávnená pozastaviť alebo zatvoriť všetky vaše Obchodné účty v týchto prípadoch:

(a)             ak včas neuhradíte Udržiavaciu maržu alebo inú dlžnú sumu;

(b)            ak sa zistí, že akákoľvek informácia, ktorú ste nám poskytli pri podaní žiadosti o otvorenie účtu alebo kedykoľvek neskôr, je zavádzajúca alebo nepravdivá, alebo sa za takú považuje;

(c)             vaše obchodovanie alebo aktivity na vašom účte dosahujú taký objem alebo sú vykonávané takým štýlom, že spoločnosť už nemá záujem ďalej s vami obchodovať;

(d)            máme odôvodnené podozrenie, že súčasťou aktivít na vašom Obchodnom účte mohlo byť zneužitie trhu, pranie špinavých peňazí alebo iná trestná činnosť;

(e)             ak máme odôvodnené podozrenie, že naše Služby využívate na získanie neoprávneného zvýhodnenia alebo na iné nečestné konanie (napríklad použitím elektronického zariadenia, softvéru, algoritmu alebo inej obchodnej stratégie s cieľom manipulovať alebo inak získať neoprávnenú výhodu z používania našich Služieb, zneužiť chybu, nedostatok alebo medzeru v našom softvéri, systéme, Platforme ETX Capital, či už na základe tajnej dohody, alebo inak);

(f)             ak je naša spoločnosť v pokračujúcom spore s klientom a rozhodne sa, že už mu ďalej nedokáže poskytovať svoje Služby; alebo

(g)            ak sa k našim zamestnancom správate urážlivým spôsobom.

20.3                            Po doručení oznámenia o našom zámere zatvoriť váš Obchodný účet/účty podľa odseku 20.2, klient nesmie otvárať žiadne nové Obchody a môže ďalej robiť Obchody a konať ako náš klient len v rozsahu nevyhnutnom na zatvorenie všetkých otvorených Obchodov. Spoločnosť je oprávnená zatvoriť Obchody, ktoré budú otvorené desať (10) Pracovných dní od dátumu doručenia vyššie uvedeného oznámenia.

 

21          odškodnenie a zodpovednosť

21.1                            Žiadne z ustanovení tejto Zmluvy neobmedzuje ani nevylučuje našu zodpovednosť za:

(a)             úmrtie alebo telesnú ujmu spôsobenú klientovi našou nedbanlivosťou; alebo

(b)            škodu spôsobenú podvodným konaním alebo podvodným skresľovaním informácií.

21.2                            S výnimkou, ako je uvedené v odseku 21.1, spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za Straty, náklady, škody, pohľadávky alebo výdavky, ktoré klient utrpí v súvislosti s touto Zmluvou alebo s obchodnými aktivitami vykonávanými prostredníctvom Služieb, okrem prípadov, ak boli priamo spôsobené úmyselným neplnením, podvodným konaním alebo porušením tejto Zmluvy zo strany našej spoločnosti, jej zamestnancov, zástupcov alebo dodávateľov.

21.3                            Spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne nepriame Straty, ktoré klientovi vzniknú, okrem prípadov, ak boli spôsobené úmyselným neplnením alebo podvodným konaním zo strany našej spoločnosti. „Nepriame straty“ môžu zahŕňať napríklad ušlý zisk, stratu príležitosti, stratu podnikania, poškodenie dobrého mena a akékoľvek iné nepriame škody.

21.4                            Pokiaľ vylúčenie zodpovednosti nezakazuje zákon, spoločnosť nebude niesť zodpovednosť za vedľajšie, zvláštne, trestné alebo nepriame straty, ktoré klient utrpí v dôsledku nášho konania alebo nekonania podľa tejto Zmluvy. Toto obmedzenie sa bude týkať nárokov súvisiacich so stratou podnikania, ušlým ziskom, stratou obchodnej príležitosti, neschopnosťou vyhnúť sa strate, stratou goodwillu alebo dobrého mena, alebo s poškodením alebo stratou údajov.

21.5                            Bez toho, aby tým bolo dotknuté obmedzenie našej zodpovednosti uvedené inde v tejto Zmluve, maximálna výška našej zodpovednosti za Stratu, ktorá klientovi vznikne v súvislosti s každým jedným Obchodom, sa rovná výške Marže, ktorú klient za daný Obchod zaplatil.

21.6                            Klient nesie zodpovednosť voči spoločnosti Monecor (London) Limited, jej vedúcim zamestnancom, konateľom, zamestnancom, zástupcom, právnym nástupcom alebo postupníkom za všetky Straty, pohľadávky, konania a výdavky (okrem iného vrátane nákladov právneho zastupovania a znaleckých poplatkov), ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s (i) neplnením vašich povinností podľa tejto Zmluvy, (ii) nepravdivými informáciami alebo vyhláseniami, ktoré ste poskytli našej spoločnosti alebo tretej osobe, (iii) konaním, nekonaním alebo podvodným konaním zo strany klienta alebo Oprávnenej osoby, alebo inej osoby, ktorá získa prístup k vášmu obchodnému účtu pomocou vášho čísla účtu, používateľského mena alebo hesla bez ohľadu na to, či klient takýto prístup povolil alebo nie.

 

22          dodatky, zrieknutie sa nárokov, práva

22.1                            Spoločnosť je oprávnená dopĺňať alebo meniť podmienky tejto Zmluvy na základe oznámenia zaslaného klientovi desať (10) Pracovných dní vopred, s výnimkou doplnenia a zmien, ktoré musia byť v dôsledku zmien v Platných predpisoch prijaté skôr. Pokiaľ klient neoznámi inak, má sa za to, že tieto doplnenia a zmeny prijíma a súhlasí s nimi. Pokračovaním používania Služieb po doručení uvedeného oznámenia klient prijíma a súhlasí s predmetným doplnením alebo zmenou tejto Zmluvy. Ak má klient voči doplneniu alebo zmene tejto Zmluvy námietky, nebude nimi viazaný, ale jeho Obchodný účet bude pozastavený a klient bude musieť zatvoriť svoje Obchodné účty hneď, ako to bude odôvodnene možné. Doplnenie alebo zmena tejto Zmluvy nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu dohodu medzi našou spoločnosťou a klientom v tej istej veci. Takéto doplnenie alebo zmena budú platiť na všetky otvorené Obchody a všetky Príkazy odo dňa účinnosti príslušného doplnenia alebo zmeny.[5]

22.2                            Ak sa niektorá zmluvná strana oneskorí s uplatnením, resp. vôbec neuplatní akýkoľvek nárok, právo alebo prostriedok nápravy vyplývajúci zo zákona alebo na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou (napríklad v súvislosti s Výzvou na dodatočné vyrovnanie), príslušný nárok, právo alebo prostriedok nápravy tým nebude dotknutý, ani sa toto omeškanie alebo neuplatnenie nebude považovať za zrieknutie sa daného práva alebo odpustenie povinnosti. Prípadné zrieknutie sa práva alebo odpustenie povinnosti musí byť udelené písomne a podpísané zmluvnou stranou, ktorá ho udeľuje.

22.3                            Práva a opravné prostriedky každej zmluvnej strany podľa tejto zmluvy sú kumulatívne a nevylučujú prípadné práva a opravné prostriedky, na ktoré má táto zmluvná strana nárok zo zákona. Každá zmluvná strana je oprávnená uplatniť si každé zo svojich práv tak často, ako to považuje za potrebné.

22.4                            Na úpravu, zmenu, doplnenie, pozastavenie, zrušenie alebo odstránenie akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy sa nevyžaduje súhlas žiadneho nášho Spoločníka alebo Pridruženej spoločnosti.

 

23          Komunikácia a oznámenia

23.1                            Za aktuálnosť kontaktných informácií a okamžité oznámenie ich prípadnej zmeny nesie zodpovednosť klient. Ak klient kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu nemôže komunikovať s našou spoločnosťou alebo ak nedostane oznámenie, ktoré mu spoločnosť zašle na základe tejto zmluvy, naša spoločnosť:

(a)             nebude zodpovedná za žiadnu Stratu, škodu alebo náklady, ktoré klientovi vzniknú na základe z toho vyplývajúceho konania, chyby, omeškania alebo nekonania, ak takáto Strata, škoda alebo náklady sú výsledkom toho, že spoločnosť nemohla otvoriť Obchod; a

(b)            pokiaľ vaša neschopnosť zadávať pokyny alebo komunikovať s našou spoločnosťou nie je dôsledkom podvodného konania, úmyselného neplnenia alebo nedbanlivosti zo strany našej spoločnosti, spoločnosť nie je zodpovedná za žiadnu ďalšiu Stratu, škodu alebo náklady, ktoré klientovi vzniknú na základe z toho vyplývajúceho konania, chyby, opomenutia alebo omeškania vrátane, okrem iného, Straty, škody alebo nákladov spôsobených neschopnosťou klienta zatvoriť Obchod.

23.2                            Klient berie na vedomie a súhlasí, že komunikácia zaslaná ním alebo v jeho mene sa uskutočňuje na jeho vlastné riziko, a týmto oprávňuje našu spoločnosť spoliehať sa a konať na základe komunikácie (či už poskytnutej písomne alebo nie), a považovať ju za riadne schválenú a pre klienta záväznú, o ktorej sa spoločnosť odôvodnene domnieva, že pochádza od klienta alebo bola zaslaná v jeho mene akýmkoľvek zástupcom alebo sprostredkovateľom, o ktorom spoločnosť odôvodnene predpokladá, že bol na to riadne splnomocnený klientom.

23.3                            V zmysle Platných predpisov sa akákoľvek komunikácia medzi spoločnosťou a klientom s použitím elektronických podpisov považuje za rovnako záväznú, ako keby bola uskutočnená písomne. Svojím súhlasom s týmito podmienkami klient zároveň súhlasí s prijímaním komunikácie prostredníctvom elektronických prostriedkov bez ohľadu na to, že v zmysle Platných prepisov musia byť niektoré oznámenia poskytované na trvanlivom médiu. Bez obmedzenia všeobecnej povahy predchádzajúceho ustanovenia, príkazy alebo iné pokyny zadané elektronickými prostriedkami predstavujú dôkaz takýchto príkazov alebo pokynov. Ak si klient neželá naďalej komunikovať uvedeným spôsobom, svoj súhlas musí odvolať písomne.

23.4                            Klient súhlasí, že všetky telefonické rozhovory medzi ním a našou spoločnosťou budú nahrávané. Tieto nahrávky budú výlučným vlastníctvom našej spoločnosti a môžu byť použité na účely vzdelávania, na potvrdenie pokynov, ako dôkaz v prípade sporu, resp. iným spôsobom podľa požiadaviek FCA. Nahrávky telefonických rozhovorov sa budú uchovávať v zmysle požiadaviek stanovených v Pravidlách FCA.

23.5                            Spoločnosť neakceptuje klientove pokyny, pokiaľ nie sú zadané ústne prostredníctvom určenej telefónnej linky alebo elektronicky prostredníctvom našej obchodnej platformy (prípadne iným vopred dohodnutým spôsobom).

23.6                            Klient súhlasí s doručovaním dokumentov v elektronickom formáte prostredníctvom emailu, našej Webovej stránky alebo iných elektronických prostriedkov.

23.7                            V niektorých prípadoch spoločnosť môže klientovi poskytnúť informáciu o účtovných zostatkoch v iných menách ako ich ekvivalentnú hodnotu v Základnej mene, prepočítanú výmenným kurzom platným v čase poskytnutia tejto informácie. Avšak pokiaľ tieto sumy v mene inej ako Základná mena nie sú prevedené na Základnú menu v zmysle odseku 5.8 (Menový prevod), znamená to, že tieto zostatky neboli fyzicky prevedené na Základnú menu a tento údaj slúži len na informatívne účely.

potvrdenia

23.8                            Potvrdenie vášho Obchodu sa zobrazí v elektronickej podobe na vašom Obchodom účte alebo prostredníctvom emailu, v závislosti od vašich emailových preferencií. Tieto nastavenia si môžete zmeniť vo svojom Obchodnom účte alebo o to môžete požiadať našu spoločnosť. Ak očakávate potvrdenie a potvrdenie sa na vašej online obchodnej platforme nezobrazí, musíte nás o tom informovať. Mali by ste skontrolovať, či potvrdenie Obchodu obsahuje správne údaje o Obchode, ktorého sa týka. Ak s niektorými údajmi nesúhlasíte, musíte nás okamžite informovať a vec sa bude riešiť postupom podľa článku 19 (Otázky, sťažnosti alebo spory). Ak klient potvrdenie Obchodu nedostal, ale domnieva sa, že ho mal dostať, je jeho povinnosťou, aby nás o tom informoval. Pre potreby evidencie vám odporúčame uchovávať si tlačené kópie všetkých potvrdení Obchodov.

23.9                            Ak potvrdenie Obchodu obsahuje chyby alebo je inak nepresné, táto skutočnosť neovplyvní platnosť príslušného podkladového Obchodu, ktorý už bol vykonaný; avšak potvrdenie Obchodu za nesprávnu cenu nie je pre našu spoločnosť záväzné. Pozri odsek 9.19 až 9.24 (Naše ceny).

oznámenia

23.10                         Všetka komunikácia týkajúca sa tejto Zmluvy vrátane korešpondencie, dokladov, dokumentov, písomných oznámení a vyhlásení sa bude doručovať na adresy, ktoré klient naposledy spoločnosti poskytol. Klient zodpovedá za to, aby bola spoločnosť okamžite informovaná o všetkých zmenách jeho kontaktných údajov. Oznámenie sa považuje za riadne doručené:

(a)             dňom doručenia, ak bolo zaslané ako poštová zásielka prvej triedy na poslednú známu adresu klienta;

(b)            dňom uloženia na príslušnej adrese, ak bolo osobne doručené na poslednú známu adresu klienta;

(c)             ak bolo odoslané faxom alebo ako textová správa, okamihom odoslania na posledné známe faxové alebo mobilné telefónne číslo klienta;

(d)            ak bolo odoslané emailom, okamihom odoslania na poslednú známu emailovú adresu klienta.

23.11                         V prípade rozporov medzi akýmkoľvek ustanovením anglickej verzie tejto Zmluvy a jej prekladom do iného jazyka má prednosť jej anglické znenie.

23.12                         Pokiaľ to bude možné a komerčne primerané, spoločnosť sa bude usilovať poskytnúť klientovi dokumentáciu a komunikovať s ním v jazyku podľa jeho výberu, vyhradzujeme si však právo komunikovať s klientom v anglickom jazyku, kým je táto Zmluva v platnosti.

23.13                         Klient berie na vedomie a súhlasí, aby ho spoločnosť v rozumnom čase kontaktovala telefonicky alebo s ním inak komunikovala aj bez výslovného pozvania.

 

24          ochrana údajov

24.1                            Klient berie na vedomie, že pri žiadosti o otvorenie účtu, ako aj pri iných príležitostiach poskytuje spoločnosti svoje osobné údaje v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov z roku 1998, a že spoločnosť môže takéto informácie získavať aj od tretích osôb, ako je uvedené v odseku 24.4 nižšie. Klient súhlasí, aby naša spoločnosť a jej Pridružené spoločnosti spracovávali jeho osobné údaje na účely zriadenia a správy jeho Obchodného účtu/účtov v súvislosti so Službami a na ďalšie účely v súlade s Vyhlásením o ochrane súkromia.

24.2                            Pravidlá ochrany súkromia sú dostupné na našej Webovej stránke a pred podaním žiadosti o otvorenie účtu by ste si ich mali pozorne prečítať.

(a)              

24.3                            Klient súhlasí, že ak je to potrebné na poskytovanie Služieb pre klienta, naša spoločnosť môže vaše osobné údaje poskytnúť tretím osobám, ktoré pre nás tieto služby zabezpečujú, a to vrátane osôb mimo EHP. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť, aby tieto osoby uplatňovali opatrenia na ochranu osobných údajov primerané opatreniam uvedeným v tomto článku 24, ktorých uplatňovania od nás vyžadujú platné zákony na ochranu osobných údajov.

24.4                            Klient berie na vedomie a súhlasí, že tretie strany môžu poskytovať vaše informácie našej spoločnosti aj iným organizáciám zaoberajúcim sa posudzovaním úverovej bonity, vymáhaním dlhov, odhaľovaním a predchádzaním podvodom a praniu špinavých peňazí, a že naša spoločnosť môže rovnako poskytovať vaše informácie uvedeným organizáciám. Informácie, ktoré poskytneme, môžu mať vplyv na vašu schopnosť získať úver.

24.5                            Pokiaľ nám neoznámite (buď v rámci podávania online žiadosti o účet, alebo neskôr písomne), že si od nás neželáte dostávať informácie o starostlivo vybraných ponukách alebo Produktoch, alebo iné užitočné informácie, súhlasíte, aby sme vás na tento účel počas obdobia, keď máte u nás otvorený účet, kontaktovali emailom, poštou, prostredníctvom SMS alebo telefónom (v rozumnej dennej dobe).

24.6                            V prípade sprostredkovania treťou osobou klient berie na vedomie a súhlasí, aby sme jeho osobné informácie poskytli tejto tretej osobe v rozsahu potrebnom na splnenie našich povinností v zmysle dohody uzavretej s touto osobou. Spoločnosť môže takto poskytnúť vaše finančné a osobné údaje vrátane údajov z vašej žiadosti, informácií o stave vášho Obchodného účtu a vašich obchodných aktivitách. Ak si neželáte, aby sme tieto informácie týmto tretím osobám naďalej poskytovali, oznámte nám to písomne.

24.7                            Ak si želáte získať prístup k informáciám, ktoré uchovávame, alebo ak si želáte opraviť prípadné nesprávne informácie, oznámte nám to písomne. Sprístupnenie týchto informácií môže byť spoplatnené. Upozorňujeme, že v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov z roku 1998 môže byť zverejňovanie určitých informácií vylúčené, resp. že spoločnosť nemusí byť schopná poskytnúť vám informácie, o ktoré žiadate.

25          duševné vlastníctvo

25.1                            Na účely tejto Zmluvy „Práva duševného vlastníctva“ znamenajú patenty, práva k objavom, úžitkové vzory, autorské práva a práva s nimi súvisiace, obchodné značky, obchodné názvy, názvy domén, ochranné známky, práva ku goodwillu a na jeho ochranu súdnou cestou, práva na ochranu proti nekalej konkurencii, práva k počítačovému softvéru, databázové práva, práva k topografii polovodičových obvodov, morálne práva, práva na dôverné informácie (vrátane know-how a obchodného tajomstva) a všetky ďalšie práva duševného vlastníctva bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú registrované, a vrátane všetkých žiadostí o registráciu, obnovenie alebo predĺženie platnosti takýchto práv, ako aj všetky podobné alebo ekvivalentné práva alebo možnosti ochrany v ktorejkoľvek časti sveta.

25.2         Pokiaľ nie sú vlastníctvom tretích osôb, všetky Práva duševného vlastníctva súvisiace s Produktmi, Službami, Elektronickými službami alebo Webovou stránkou, alebo s akoukoľvek inou vecou dodanou našou spoločnosťou, sú vlastníctvom našej spoločnosti.

25.3         Klient berie na vedomie a súhlasí, že v súvislosti s Právami duševného vlastníctva tretích osôb k Produktom, Službám, Elektronickým službám alebo Webovej stránke, alebo akejkoľvek inej veci dodanej našou spoločnosťou, je využívanie takýchto Práv duševného vlastníctva zo strany klienta podmienené získaním licencie našou spoločnosťou od príslušného poskytovateľa licencie, ktorá nám umožňuje povoliť klientovi používať tieto práva.

25.4         Klient berie na vedomie a súhlasí, že nesmie poskytnúť žiadnu Elektronickú službu alebo našu Webovú stránku (alebo jej časť) žiadnej inej osobe, ani nesmie kopírovať Produkty, Služby, Elektronické služby alebo Webovú stránku.

25.5         Spoločnosť môže klientovi poskytnúť písomné dokumenty týkajúce sa našich Produktov, Služieb, Elektronických služieb alebo Webovej stránky. Klient nesmie zatajovať, nezákonne manipulovať alebo inak poškodzovať autorské práva alebo iné informácie o patentovej ochrane dokumentov, ktoré mu spoločnosť poskytne, ani zverejniť, publikovať alebo inak sprístupniť tieto dokumenty tretím osobám. Klient smie použiť dokumenty, ktoré mu spoločnosť poskytne, výlučne v súvislosti s používaním svojho obchodného účtu a po jeho zrušení musí tieto dokumenty spoločnosti vrátiť.

25.6         Čokoľvek, čo spoločnosť klientovi poskytuje, sa poskytuje na neexkluzívnom základe a spoločnosť si vyhradzuje právo prestať poskytovať akékoľvek plnenie a ukončiť vaše používanie akéhokoľvek Produktu, Služby, Elektronickej služby, Webovej stránky alebo akejkoľvek inej veci, ktorú spoločnosť klientovi poskytuje.

 

26          Rozhodné právo a súdna príslušnosť

26.1         Táto Zmluva sa vykladá podľa právneho poriadku Anglicka a Walesu.

26.2         Zmluvné strany neodvolateľne súhlasia, že na riešenie prípadných sporov (vrátane mimozmluvných sporov a nárokov), ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zmluvou, sú miestne a vecne príslušné výlučne anglické súdy so sídlom v Londýne, okrem prípadov, keď spoločnosť na základe svojho vlastného uváženia (alebo ak to vyžadujú Platné predpisy) iniciuje súdne konanie podľa iného právneho poriadku, pričom klient sa týmto zrieka práva podať voči takémuto rozhodnutiu námietku voči miestnej alebo vecnej príslušnosti súdu.

 

27          Postúpenie

27.1         Klient nesmie postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu našej spoločnosti.

27.2         Spoločnosť je oprávnená postúpiť alebo previesť všetky alebo niektoré svoje práva alebo povinnosti z tejto Zmluvy na základe oznámenia klientovi, ale bez povinnosti získať jeho súhlas. Takýto prevod alebo postúpenie sú podmienené písomným záväzkom postupníka, že bude viazaný povinnosťami našej spoločnosti podľa tejto Zmluvy a že ich bude plniť.

 

 

 

28          Oprávnené osoby

28.1         Ak chce klient splnomocniť tretiu osobu (napr. svojho finančného poradcu), aby z jeho obchodných účtov zadávala Príkazy alebo Obchody v jeho mene („Oprávnená osoba“), môže tak urobiť pod podmienkou, že našu spoločnosť o tejto skutočnosti vopred informuje spôsobom uspokojivým pre našu spoločnosť a spoločnosť mu udelí písomný súhlas. Spoločnosť môže požadovať, aby klient vymenoval Oprávnenú osobu na základe písomného dokumentu - splnomocnenia. Spoločnosť si vyhradzuje právo odoprieť poskytnúť súhlas (a ak ho už udelila, právo odvolať ho), pričom nie je povinná svoj postup akokoľvek zdôvodniť.

28.2         Klient nesie zodpovednosť za všetko konanie alebo nekonanie zo strany Oprávnenej osoby. Spoločnosť nie je povinná sledovať Obchody, Príkazy alebo iné konanie, alebo nekonanie, alebo zisťovať oprávnenie Oprávnenej osoby.

28.3         Klient nesie zodpovednosť za všetky obchodné aktivity očividne vykonané v jeho mene. Spoločnosť je oprávnená postupovať podľa pokynov, o ktorých sa v dobrej viere domnieva, že boli doručené od Oprávnenej osoby.

28.4         Poskytnutie finančných prostriedkov treťou osobou a ich prijatie našou spoločnosťou na váš obchodný účet vás žiadnym spôsobom nezbavuje povinností podľa tejto Zmluvy ani nemá vplyv na vaše záväzky voči našej spoločnosti.

28.5         Aby sa predišlo pochybnostiam, spoločnosť je oprávnená zatvoriť vaše otvorené Obchody a všetky vaše Obchodné účty, ak je klient vyhlásený za mŕtveho. Vaši dediči ostávajú povinní uhradiť našej spoločnosti akékoľvek dlžné sumy. Spoločnosť je oprávnená (ale bez predchádzajúceho udelenia oprávnenia na zastupovanie nie povinná) konať podľa pokynov vašich osobných zástupcov.

 

29          Práva tretích osôb

Zmluvné strany nemajú záujem, aby akékoľvek podmienky tejto Zmluvy boli vymáhateľné podľa Zákona o kontraktoch (právach tretích strán) z roku 1999 okrem prípadov, keď Spoločník alebo Pridružená spoločnosť našej spoločnosti sú oprávnení vymáhať plnenie tejto Zmluvy podľa uvedeného zákona.

30          oddeliteľnosť ustanovení

Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, alebo jeho časť, stane neplatným alebo nevymáhateľným, zvyšná časť daného ustanovenia a všetky ostatné ustanovenia tejto Zmluvy ostávajú i naďalej platné a vymáhateľné.

31          ukončenie zmluvy

31.1         Túto Zmluvu možno ukončiť:

(a)             s okamžitou platnosťou podľa článku 20 (Neplnenie a zatvorenie účtov) alebo písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou desať (10) kalendárnych dní, doručenou klientovi; alebo

(b)            písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou desať (10) kalendárnych dní, doručenou našej spoločnosti.

31.2         Po doručení výpovede všetky otvorené Obchody pokračujú až do ich zatvorenia alebo exspirácie podľa tejto Zmluvy. Doručenie písomnej výpovede nemá vplyv na žiadne povinnosti alebo záväzky, ktoré už vznikli v súvislosti s otvorenými Obchodmi alebo inak podľa tejto Zmluvy.

31.3         Aby sa predišlo pochybnostiam, nasledovné ustanovenia ostávajú v plnom rozsahu platné a účinné aj po skončení tejto Zmluvy: článok 19 (Otázky, sťažnosti alebo spory), 21 (Odškodnenie a zodpovednosť), 23 (Komunikácia a oznámenia), 24 (Ochrana údajov), 25 (Duševné vlastníctvo), 26 (Rozhodné právo a súdna príslušnosť), 27 (Postúpenie), 29 (Práva tretích osôb), 30 (Oddeliteľnosť ustanovení) a 32 (Výklad zmluvy).

31.4         Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Keďže obchody, ktoré môžete zadávať podliehajú trhovým fluktuáciám, spoločnosť nie je povinná poskytnúť klientovi právo výpovede.

 

32          Výklad zmluvY

32.1         Nadpisy slúžia výlučne na informačné účely a lepšiu orientáciu a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.

32.2         Pokiaľ z kontextu nevyplýva inak, odkaz na

(a)             článok, odsek, bod alebo výraz je odkazom na článok, odsek, bod alebo výraz v tejto Zmluve;

(b)            zmluvnú stranu alebo zmluvné strany je odkazom na zmluvnú stranu alebo zmluvné strany tejto Zmluvy;

(c)             zákon alebo zákonné ustanovenie zahŕňa aj prípadnú konsolidáciu, rekodifikáciu, zmenu alebo nahradenie daného zákona alebo zákonného ustanovenia, akýkoľvek zákon alebo zákonné ustanovenie, ktoré daný zákon alebo zákonné ustanovenia konsoliduje, rekodifikuje, mení alebo nahrádza, ako aj na sekundárnu legislatívu vyplývajúcu z daného zákona;

(d)            osobu je odkazom na firmu, spoločnosť a neregistrované združenia, trust, vládu, vládny alebo štátny orgán alebo združenie, partnerstvo alebo joint venture (bez ohľadu na to, či má právnu subjektivitu alebo nie);

(e)             časový údaj je odkazom na čas v Londýne, Veľká Británia, pokiaľ nie je uvedené inak;

(f)             dokument je odkazom na daný dokument v jeho aktuálnom znení.

32.3         Slová použité po výrazoch vrátane, okrem iného, napríklad, predovšetkým a iných podobných výrazoch sa vykladajú len ako ilustratívne a nijak nevymedzujú význam slov, popisov, definícií, fráz alebo výrazov použitých pred nimi.

32.4         Slová a výrazy so všeobecným významom sa nevykladajú konkrétnym a vymedzeným spôsobom len preto, že im predchádzajú alebo po nich nasledujú slová označujúce konkrétnu kategóriu činov, záležitostí alebo vecí.

32.5         Pokiaľ z kontextu nevyplýva inak, slová v singulári zahŕňajú plurál a slová v pluráli zahŕňajú aj singulár.

32.6         Nižšie uvedené slová a výrazy majú nižšie uvedený význam, pokiaľ nie je stanovené inak:

Zákon je definovaný v odseku 2.5.

Vo vzťahu k zmluvnej strane sa Platobnou neschopnosťou rozumie:

(a)       situácia, keď zmluvná strana pristúpi k prevodu, vyrovnaniu alebo dohode v prospech svojich veriteľov; alebo

(b)       písomné vyhlásenie zmluvnej strany, že nie je schopná splácať svoje splatné záväzky; alebo

(c)       situácia, keď zmluvná strana požiada, súhlasí alebo pristúpi na vymenovanie núteného správcu, správcu konkurznej podstaty alebo obdobnej úradnej osoby na jej majetok alebo podstatnú časť jej majetku;

(d)       predloženie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo insolventnosti (alebo iného obdobného konania) v súvislosti s príslušnou zmluvnou stranou na súd alebo iný kompetentný orgán, alebo návrhu na dohodu, vyrovnanie, reštrukturalizáciu alebo podobnú pomoc v zmysle akýchkoľvek platných alebo budúcich zákonov, právnych predpisov alebo nariadení, ak takýto návrh nebol pozastavený alebo zamietnutý do 30 dní od jeho podania (s výnimkou návrhu na zrušenie spoločnosti alebo iné obdobné konanie, na ktoré sa takáto 30 dňová lehota nevzťahuje); alebo

(e)       zvolanie stretnutia s veriteľmi zmluvnej strany na účely posúdenia dobrovoľného vyrovnania s veriteľmi.

Zmluva je definovaná v odseku 2.1.

Platné predpisy podľa kontextu znamenajú: (a) Pravidlá FCA; (b) predpisy príslušného regulačného alebo iného štátneho orgánu; (c) pravidlá príslušnej Burzy a (d) všetky ďalšie platné zákony, pravidlá a predpisy, ktoré sa týkajú tejto Zmluvy alebo Produktov a Služieb.

Spoločník má význam definovaný v Pravidlách FCA.

Pridružená spoločnosť je akákoľvek holdingová alebo dcérska spoločnosť (v zmysle definície Zákona o obchodných spoločnostiach z roku 2006) a dcérska spoločnosť danej holdingovej spoločnosti alebo jej dcérskych spoločností.

Oprávnená osoba je akákoľvek osoba oprávnená podľa článku 28 zadávať Príkazy alebo Obchody vo vašom mene.

Základná mena je v zmysle našej dohody mena, ktorú si zvolíte za menu svojho účtu.

Spread nákup/predaj (Bid Offer Spread) je rozdiel medzi cenou, za ktorú možno kontrakt v danom časovom okamihu kúpiť a predať.

Pracovný deň je deň (okrem soboty a nedele), počas ktorého londýnske banky vykonávajú všeobecné bankové transakcie.

Hotovostný zostatok je zostatok na vašom účte vrátane všetkých debetov/kreditov a ziskov/strát zo zatvorených Obchodov.

Kontrakt CFD alebo kontrakt na vyrovnanie rozdielov je dohoda o vyrovnaní rozdielu hodnoty finančného nástroja v čase otvorenia a zatvorenia daného kontraktu.

Pravidlá týkajúce sa finančných prostriedkov klientov sú pravidlá stanovené v kapitole 7 - Client Assets (CASS) príručky FCA Handbook of Rules and Guidance.

Reklamačný poriadok sú písomné pravidlá zverejnené na našej Webovej stránke, ktoré upravujú podávanie sťažností týkajúcich sa našich Služieb a ktoré sú priebežne aktualizované.

Pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov sú dostupné na našej Webovej stránke alebo na požiadanie.

Udalosť súvisiaca s právami a záväzkami z cenných papierov (Corporate Action) je akákoľvek udalosť iniciovaná spoločnosťou, ktorá má vplyv na jej akcionárov (napríklad rozdelenie akcií, konsolidácie, zlúčenia a rozdelenie spoločnosti).

Profil zákazníka je profil zákazníka, ktorý obsahuje prihlasovacie údaje klienta, ako jeho používateľské meno a heslo, ktoré klientovi umožňujú prístup k jeho Obchodným účtom.

Narušený deň je definovaný v odseku 10.2.

Narušenie je definované v odseku 10.1.

EHP znamená Európsky hospodársky priestor (konkrétne Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Luxemburg, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Veľká Británia).

 

Elektronické služby sú akékoľvek elektronické služby vrátane, okrem iného, platformy ETX Capital, Obchodných grafov, platformy MT4, platformy na obchodovanie binárnych opcií, služieb priameho prístupu na trh, zadávania Príkazov alebo poskytovania obchodných informácií, ku ktorým spoločnosť poskytne klientovi prístup alebo ktoré mu dá k dispozícii buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom tretích poskytovateľov takýchto služieb.

 

Oprávnená protistrana je klient klasifikovaný ako oprávnená protistrana v zmysle kapitoly 4.6 príručky úradu FCA Conduct of Business Sourcebook (COBS), alebo ktorý sa tak sám klasifikuje.

 

Platforma ETX Capital znamená obchodnú platformu, ktorú aktuálne ponúka naša spoločnosť, okrem obchodných platforiem vyvinutých spoločnosťami MetaQuotes Software Corp, Markets Pulse P.S. Ltd.

Neplnenie znamená

(a)       vznik Platobnej neschopnosti vo vzťahu ku klientovi;

(b)       ak je klient fyzickou osobou, jeho smrť alebo vyhlásenie za duševne nespôsobilého;

(c)       konanie klienta v rozpore so zárukami alebo vyhláseniami, ktoré poskytol podľa tejto Zmluvy;

(d)       ak akákoľvek záruka alebo vyhlásenie, ktoré klient poskytol podľa tejto Zmluvy, alebo akákoľvek informácia, ktorú poskytol v súvislosti s touto Zmluvou, je alebo sa stane nepravdivou alebo zavádzajúcou;

(e)       ak akákoľvek suma, ktorú klient spoločnosti dlží, nie je splatená v súlade s touto Zmluvou; a

(f)        ak v akomkoľvek čase alebo období, ktoré spoločnosť považuje za primerané, nie je možné klienta kontaktovať, alebo ak klient neodpovedá na oznámenia alebo korešpondenciu zaslanú našou spoločnosťou.

Burza je v závislosti od kontextu akákoľvek burza cenných papierov, zúčtovací ústav, samoregulačný orgán, alternatívny systém obchodovania alebo viacstranný obchodný mechanizmus.

Expert Advisor alebo EA je automatický obchodný systém používaný v spojení s obchodnou platformou. Takéto systémy sa bežne označujú aj ako obchodovacie roboty.

Exspirácia v súvislosti s opciami označuje dátum a čas, kedy opcia exspiruje a všetky s ňou súvisiace práva a povinnosti strácajú platnosť.

Obchod s exspiráciou je Obchod, ktorý exspiruje k určenému budúcemu dátumu.

Dátum exspirácie je posledný deň a hodina, kedy možno s kontraktom obchodovať. Po tomto dátume spoločnosť zavrie (vyrovná) všetky otvorené Obchody.

FCA označuje britský regulačný orgán pre trh s finančnými službami Financial Conduct Authority, ako aj jeho zástupcov alebo prípadných nástupcov, ktorý je možné kontaktovať na adrese 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS alebo prostredníctvom jeho webovej stránky: www.fca.org.uk.

Pravidlá FCA sú pravidlá a usmernenia vydávané úradom FCA, v ich aktuálne platnom znení, ktoré sú vymedzené v príručke Handbook of Rules and Guidance. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránkewww.fca.org.uk alebo http://fshandbook.info/FS/html/FCA.

Finančný spread betting je uzatvorenie „stávky“ na rozdiel medzi otváracou a zatváracou cenou kontraktu. Otváracia a zatváracia cena kontraktu sa určuje na základe ceny Podkladového trhu. Finančný spread betting je právne vymáhateľný kontrakt v zmysle § 412 Zákona. Finančný spread betting je dostupný len pre osoby s pobytom/sídlom vo Veľkej Británii alebo Írskej republike.

Udalosť vyššej moci je definovaná v odseku 18.2.

FX označuje obchodovanie s devízami.

Príručka FX Dealing Guide je dostupná na našej Webovej stránke alebo na požiadanie.

Garantovaný stop je Príkaz typu stop-loss, pri ktorom spoločnosť garantuje, že ho trhové zdržanie neprevýši. Viac informácií možno získať na našej Webovej stránke alebo na požiadanie.

Hedgové narušenie (hedging disruption) označuje okolnosti, za ktorých ani po vynaložení komerčne primeraného (ale nie vyššieho) úsilia, spoločnosť nedokáže:

(a)       získať, zriadiť, obnoviť, nahradiť, udržať, uvoľniť alebo zbaviť sa transakcie alebo aktíva, ktoré považuje za potrebné na účely hedgovania prípadného rizika týkajúceho sa alebo súvisiaceho s príslušným Obchodom; alebo

(b)       realizovať, vymôcť alebo poukázať výnosy z takejto transakcie alebo aktíva.

Indikátor je objekt technickej analýzy zadaný do grafu, ktorý slúži na predpovedanie budúceho cenového vývoja príslušného trhu. Zvyčajne existujú dva typy indikátorov: trendové indikátory a oscilátory.

Otváracia maržová požiadavka je minimálna suma, ktorú musí klient vložiť, aby mohol otvoriť Obchod.

Práva duševného vlastníctva sú definované v odseku 25.1.

Vnútorná hodnota (intrinsic value) v prípade call opcie označuje cenu Trhu vyššiu ako Realizačná cena. Opačne, v prípade put opcie označuje Realizačnú cenu vyššiu ako Trhová cena. Vnútorná hodnota sa v oboch prípadoch vypočíta ako rozdiel Realizačnej ceny a Trhovej ceny.

Spoločný účet má význam podľa definície v odseku 3.2.

Príkaz limit (limit order) znamená pokyn obchodovať na konkrétnom Trhu, ak sa naša cena daného Trhu stane pre vás výhodnejšou.

Likvidačná hodnota je súčet vášho Hotovostného zostatku a zisku/strát z vašich otvorených Obchodov.

 

Straty v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou, udalosťou alebo situáciou označujú všetky požiadavky, nároky, žaloby, konania, škody, platby, obchodné straty, náklady, výdavky alebo iné pohľadávky, ako aj prípadné vedľajšie nepriame alebo osobitné straty, okrem iného vrátane ušlého zisku, straty príjmov, straty predpokladaných úspor a straty obchodnej príležitosti.

Udržiavacia marža (maintenance margin) označuje výšku finančných prostriedkov potrebných na udržanie otvoreného Obchodu.

Zjavná chyba je definovaná v odseku 9.22.

Marža je Otváracia maržová požiadavka alebo Udržiavacia marža, niekedy sa označuje aj ako „variačná marža“.

Výzva na dodatočné vyrovnanie (margin call) je žiadosť na doplnenie Dostupných finančných prostriedkov na vašom účte, aby dosiahli nulovú (0) alebo vyššiu hodnotu.

Trh (market) znamená jedinečný súbor Produktov založený na cenovom pohybe Podkladového trhu.

Trhový príkaz je príkaz zadaný pri aktuálnej prevládajúcej trhovej cene.

Záporné zdržanie (negative slippage) znamená zdržanie, ktorého výsledkom je realizačná cena horšia ako cena požadovaná klientom.

Obchod bez exspirácie je Obchod, ktorý nemá určený dátum exspirácie. Takéto Obchody ostávajú otvorené cez noc, pričom sa na váš účet účtuje príslušný poplatok.

Príkaz je pokyn na otvorenie alebo zatvorenie Obchodu pri cene, ktorá je rovnaká, vyššia alebo nižšia ako aktuálna trhová cena. Medzi príkazy patria: otvárací Príkaz, Príkaz limit, Príkaz stop-loss, Príkaz trailing stop, Garantovaný stop a trhový Príkaz.

Pravidlá vykonávania príkazov je dokument, ktorý obsahuje postupy, ktoré naša spoločnosť pri vykonávaní Príkazu uplatňuje, aby zabezpečila poctivý prístup ku klientom v súlade s Pravidlami FCA.

Kladné zdržanie (positive slippage) znamená zdržanie, ktorého výsledkom je realizačná cena lepšia ako cena požadovaná klientom.

Pravidlá ochrany súkromia sú pravidlá ochrany súkromia zverejnené na Webovej stránke v platnom znení.

Produkt je každý finančný kontrakt, ktorý spoločnosť poskytuje na základe tejto Zmluvy (napríklad kontrakt UK 100 Daily Rolling je jedným z našich kontraktov indexu UK100 v rámci trhovej skupiny UK indexov), vrátane Kontraktov CFD, binárnych opcií a finančného spread bettingu.

Profesionálny klient je klient klasifikovaný ako profesionálny klient podľa COBS 3.5.1 R, alebo ktorý sa tak sám klasifikuje.

Drobný klient je klient, ktorý v zmysle COBS 3.4.1 R nespadá do kategórie Profesionálnych klientov ani do kategórie Oprávnených protistrán.

Upozornenie na riziká je informácia o rizikách spojených s Produktmi a Službami poskytovanými podľa tejto Zmluvy, ktorú je spoločnosť povinná poskytnúť Drobným klientom a Profesionálnym klientom.

Automatické obchodovacie nástroje sú okrem iného nástroje všeobecne známe ako Expert Advisors (EA), Skripty a Indikátory.

Rolovanie (Roll Over) je definované v odseku 9.29.

Služby sú služby, ktoré spoločnosť ponúka klientom v súvislosti s obchodovaním s Kontraktmi CFD alebo Finančným spread bettingom v zmysle definícií na Webovej stránke, ktoré upravuje táto Zmluva.

 

Skript je počítačový program napísaný výlučne na vykonanie jednej konkrétnej akcie a po jej vykonaní sa vypne. Skript sa líši od automatických systémov EA, pretože ho možno vykonať len konkrétnym príkazom, kým EA po aktivovaní funguje samostatne.

Zdržanie (slippage) znamená, že konkrétna cena požadovaná klientom nie je dostupná v čase, keď je príkaz zadaný na vykonanie, takže príkaz sa vykoná za cenu čo najbližšiu k cene požadovanej klientom; výsledkom môže byť Kladné zdržanie alebo Záporné zdržanie.

Príkaz stop-loss (stop loss order) znamená pokyn obchodovať na konkrétnom Trhu, ak sa naša cena daného Trhu stane pre vás menej výhodnou. Tieto Príkazy sa bežne používajú ako určitá ochrana pred rizikom, nie je však zaručená. Pozri aj definíciu príkazu Garantovaný stop.

Realizačná cena (strike price) je pevne stanovená cena, za ktorú je držiteľ oprávnený opciu kúpiť alebo predať.

Časová hodnota je hodnota opcie po odrátaní prípadnej vnútornej hodnoty od trhovej ceny. Táto externá prirážka zohľadňuje pravdepodobnosť, že sa opcia pred svojou exspiráciou pohne ešte viac do úrovne „v peniazoch“ (in-the-money).

Obchod znamená akúkoľvek transakciu uskutočnenú na základe tejto Zmluvy (vrátane finančného spread bettingu, obchodovania s Kontraktmi CFD a obchodovania s binárnymi opciami).

Dostupné finančné prostriedky je výška finančných prostriedkov na vašom účte, ktoré je možné použiť na splnenie Maržových požiadaviek.

Obchodný účet je obchodný účet pre ktorúkoľvek z našich obchodných platforiem, ku ktorému má klient prístup prostredníctvom vlastných prihlasovacích údajov (používateľské meno a heslo) pre daný Obchodný účet alebo prostredníctvom profilu zákazníka, v závislosti od použitej technológie.

Príkaz trailing stop je druh Príkazu stop-loss, pri ktorom vami zvolený cenový limit sleduje pohyb ceny Podkladového trhu.

Podkladový trh (underlying market) znamená príslušný finančný nástroj, index, menu alebo iný nástroj, ktorého cena alebo hodnota slúžia ako základ pre cenu, ktorú spoločnosť ponúka klientom.

Webová stránka je webová stránka prevádzkovaná spoločnosťou na účely poskytovania Služieb.

 

Akékoľvek kopírovanie tohto dokumentu alebo jeho častí je bez predchádzajúce písomného súhlasu spoločnosti Monecor (London) Limited zakázané. Všetky práva vyhradené.

 

31. január 2016

Na 81% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u ETX. Mali by ste zvážiť, či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Na 79.6% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u ETX. Mali by ste zvážiť, či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.